รศ.ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์(Assoc.Prof.Dr.Chanboon Sathitwiriyawong)

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4971
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/chanboon
ประสบการณ์บริหาร: 

 

1. ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       ระหว่าง พ.ศ. 2541-2542

2. ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    ระหว่าง พ.ศ. 2542

3. ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       ระหว่าง กรกฎาคม 2546 –มกราคม 2547

4. ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    ระหว่าง มกราคม 2547 – พฤศจิกายน 2550

5. ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา: 

                 คุณวุฒิ                                                      ปีที่สำเร็จการศึกษา                              สถานที่ศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)เกียรตินิยมอันดับสอง                             2529                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

M.Sc.(Data Telecommunica-tionsand Networks)                  2536                            University of Salford, UK 

Ph.D. (Electronic and ElectricalEngineering)                        2539                            University of Salford, UK 

Certificate: 

งานวิจัย: 

Computer Networks
Computer and Network Security
Multimedia Networking
Performance Evaluation
Simulation Modeling

งานสอน: 

Information Systems Security
Performance Evaluation of Information Systems
Computer Simulation and Modeling

รูป: 
Order: 
1