• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02โควตาช้างเผือก

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบโควตานักเรียนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑    กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

๑.๒    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย

๑.๓    โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน ๓ คน

๑.๔    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ(GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

๑.๕    มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖    มีสัญชาติไทยและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๗    มีความประพฤติดี ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑.๘    มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา

                  แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม

 

๒.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

จำนวนประมาณ ๕ คน ทั้งนี้จำนวนการรับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม

 

๓. การสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ การสมัคร

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมใบสมัครและหลักฐานไปที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ขยายเวลาถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  เป็นวันสุดท้ายของการหมดเขตส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

     ๓.๒ ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๒.๑  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ๑ รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓x ๔ ซม.   ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๓.๒.๒   สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.๑) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น

             มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งออกให้โดยสถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน

๓.๒.๓   เอกสารรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านตามรายการ ๑.๒ และ ๑.๓

๓.๒.๔   เอกสารแสดงคะแนน GAT และ PAT1 ของการสอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ยื่นวันสอบสัมภาษณ์ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๓.๒.๕   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)      

๓.๒.๖   สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

๓.๒.๗   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๒.๘   สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

๔. การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากผลการสอบสัมภาษณ์ คะแนน GAT และ PAT1 ผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่งานบริการการศึกษาและที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๒ การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการรับในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์

๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่งานบริการการศึกษาและที่เว็บไซต์คณะ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐-๒๗๒๓-๔๙๔๒-๔๓

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 

๔.๔ การแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อและระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องแสดงความจำนงเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้นและสถาบันฯ จะส่งรายชื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)เพื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)ต่อไป (รายละเอียดการแสดงความจำนงจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์เลือกสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse)อีกครั้ง และเมื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันเวลาที่กำหนดแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์จาการกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

๕.  การตัดสิทธิ์

๕.๑  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

๕.๒  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่แสดงความจำนงเข้าศึกษาตามข้อ ๔.๔ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

๕.๓  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่แสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)ภายในวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเข้าศึกษาแบบโควตา แต่ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions หลังจากนั้นจะนำรายชื่อเข้าสู่ระบบกลาง Admissions ต่อไป

 

๖.  ทุนการศึกษา

๖.๑  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ คะแนนและอยู่ใน ๔ ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาทุกประเภท จำนวน ๔ ทุน

 

๖.๒  ทุนการศึกษา

๖.๒.๑  ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในปีแรก

๖.๒.๒  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ ๖.๒.๑ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค

            การศึกษาที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒

 

๗.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

        ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ดาวโหลดใบสมัคร