หลักสูตร

06017251
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย (MATHEMATICS AND STATISTICS FOR RESEARCH)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก 2

สมการเชิงเส้น เวกเตอร์และเมทริกซ์ การแยกเมทริกซ์  ปริภูมิเวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐานด้านตรรกศาสตร์ เซต ทฤษฎีตัวเลข และทฤษฎีสารสนเทศ  ทฤษฎีความน่าจะเป็น เทคนิคการประมาณค่า เช่น การประมาณค่าเป็นจุดและเป็นช่วง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน

06017252
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ (RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ แผน ก 2

ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดหัวข้องานวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

06017253
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORKS)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ข

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอลในระดับชั้นแอพพลิเคชั่น โพรโทคอลในระดับชั้นทรานสพอร์ต โพรโทคอลในระดับชั้นเครือข่าย และโพรโทคอลในระดับชั้นดาต้าลิงค์ ที่อยู่บนระบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายไร้สาย ความมั่นคงของเครือข่าย และการจัดการเครือข่าย

06017254
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (ADVANCED DATABASE SYSTEMS)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ข

การสร้างแบบจำลองข้อมูลโอแอลทีพี การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การล็อคฐานข้อมูล การประทับตราเวลา การควบคุมภาวะพร้อมกันในแง่ดี การสำรองและกู้ฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลงกับการกู้ เทคนิคการกู้ การประมวลผลข้อคำถาม การแยกข้อคำถาม การทำข้อคำถามให้เหมาะที่สุด หัวข้อทางด้านฐานข้อมูลเรื่องอื่นๆ ที่คัดสรรโดยผู้สอน

06017255
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ (MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ข

การแทนข้อมูลสื่อประสม (ข้อความ เสียง รูปภาพ กราฟิก วีดิโอ) เทคนิคการประมวลผลข้อมูลสื่อดิจิทัล ระบบและสถาปัตยกรรมสื่อประสม พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อประสม ต้นไม้การตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ โครงข่ายเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบสื่อประสมอัจฉริยะ

06017256
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบธุรกิจและการจัดการ (BUSINESS SYSTEMS AND MANAGEMENT)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ข

โครงสร้างองค์กร หลักการตลาด (แนวคิดทางการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมทางการตลาด) การบริหารการเงิน (พื้นฐานของการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน) การบริหารการผลิต (การผลิตและผลผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพและต้นทุน)

06017257
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORK TECHNOLOGIES)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ แผน ข

หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สื่อนำสัญญาณและอุปกรณ์รับส่ง  เทคโนโลยีเครือข่ายแลน การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายแมนและแวน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ระบบและบริการโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เครือข่าย การวางแผนและจัดการทรัพยากรเครือข่าย

06017258
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ แผน ข

การจัดการแฟ้มข้อมูล  โครงสร้างระเบียน ข้อมูลกลุ่มซ้ำ การเข้าถึงข้อมูลด้วยดรรชนี แฟ้มข้อมูลแบบแฮช บีทรี แฟ้มข้อมูลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมสามระดับ แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้นและเชิงโครงข่าย แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฎบูรณภาพ การขึ้นต่อกันเชิงฟังก์ชัน คีย์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล)

06017259
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ (OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ แผน ข

โครงสร้างอ็อบเจกต์  เอกลักษณ์ คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส เช่น แอสโซซิเอชัน เจเนอรัลไลเซชัน แอกกริเกชัน ภาวะพหุสัณฐาน การรับทอด สถานะและเหตุการณ์ ภาษาเชิงอ็อบเจกต์ เช่น ซีพลัสพลัส สมอลทอล์ค จาวา การจำลองแบบซอฟต์แวร์เชิง   อ็อบเจกต์ แผนภาพยูเอ็มแอล เครื่องมือเคสเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์

06017260
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT)
ไม่มี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ แผน ข

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดองค์กรในโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดการในโครงการ การประมาณต้นทุนและการจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การควบคุมและติดตามงาน การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการโครงการ

06017753
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 2 (INDEPENDENT STUDY 2)
06017701 INDEPENDENT STUDY 1

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือ ความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

An independent study or research on topic of interest in information technology under the supervision of an advisor.

06017805
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย (MATHEMATICS AND STATISTICS FOR RESEARCH)
ไม่มี

สมการเชิงเส้น เวกเตอร์และเมทริกซ์ การแยกเมทริกซ์  ปริภูมิเวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานด้านตรรกศาสตร์ เซต ทฤษฎีตัวเลข ลักษณะของข้อมูล ทฤษฏีการนับและความน่าจะเป็น ความถี่และฟังก์ชันการแจกแจงข้อมูล การประมาณค่ากลาง ค่าเบี่ยงเบนและระดับความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติสำหรับตัวประมาณค่าแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

Linear equations, vectors and matrices, matrix decomposition, vector spaces, analytic geometry, fundamental concepts in logic and set, number theory, attributes of data, counting and probability theory, frequency and data distribution functions, estimation of central tendency,  variance and confidence interval, statistical hypothesis testing for various estimators, Analysis of Variance (ANOVA).

06017806
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ (RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS)
ไม่มี

ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดหัวข้องานวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Research methodology, type of research, defining the problem, identifying research topics, research design, data collection, data presentation, data analyzing, data interpretation, statistical techniques for research in information technology.

06017807
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORKS)
ไม่มี

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอลในระดับชั้นแอพพลิเคชัน โพรโทคอลในระดับชั้นทรานสพอร์ต โพรโทคอลในระดับชั้นเครือข่าย และโพรโทคอลในระดับชั้นดาต้าลิงค์ ที่อยู่บนระบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายไร้สาย ความมั่นคงของเครือข่าย และการจัดการเครือข่าย
Overview of network architecture and data communications, application layer protocols, transport layer protocols, network layer protocols, and data link protocols, addressing, local area networks, wide area networks, wireless networks, network security, and network management.

06017808
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)
ไม่มี

 

ความสำคัญและนัยเจตนาในแง่มุมต่างๆของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์อาไจล ซีเอ็มเอ็มไอและการปรับปรุงกระบวนการ การจัดทีมงานซอฟต์แวร์ เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักการและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนและประมาณการ หลักการและวิธีปฏิบัติเชิงอาไจล การออกแบบและพัฒนาเชิงอาไจล เอ็กทรีมโปรแกรมมิ่ง การแยกประกอบโปรแกรมใหม่

Importance and implication of various aspect of software engineering, object-oriented software engineering, traditional software process models, agile process models,  CMMI and process improvement, software team organization, case tools,  testing principle and techniques, planning and estimating, agile principles and practices, agile design and development, extreme programming  program refactoring

06017809
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ (MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS)
ไม่มี

 

การแทนข้อมูลสื่อประสม (ข้อความ เสียง รูปภาพ กราฟิก วีดิโอ) เทคนิคการประมวลผลข้อมูลสื่อดิจิทัล พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อประสม ต้นไม้การตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ โครงข่ายเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบสื่อประสมอัจฉริยะ

Multimedia data representations (text, sound, image, graphics, video), digital media processing techniques, fundamentals of multimedia interaction, decision trees, expert systems, Bayesian networks, neural networks, intelligent multimedia systems.

06017810
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบธุรกิจและการจัดการ (BUSINESS SYSTEMS AND MANAGEMENT)
ไม่มี

โครงสร้างองค์กร หลักการตลาด (แนวคิดทางการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมทางการตลาด) การบริหารการเงิน (พื้นฐานของการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน) การบริหารการผลิต (การผลิตและผลผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพและต้นทุน)
Organizational structure, principles of marketing (marketing concept, market segmentation, targeting and positioning, marketing mix), financial management (foundations of financial management, valuation and the cost of capital, financial statement analysis, financial planning and control), production management (production and productivity, production process, production and inventory control, quality and cost control).

06017811
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (ADVANCED DATABASE SYSTEMS)
ไม่มี

การสร้างแบบจำลองข้อมูลโอแอลทีพี การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การล็อคฐานข้อมูล การประทับตราเวลา การควบคุมภาวะพร้อมกันในแง่ดี การสำรองและกู้ฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลงกับการกู้ เทคนิคการกู้ การประมวลผลข้อคำถาม การแยกข้อคำถาม การทำข้อคำถามให้เหมาะที่สุด หัวข้อทางด้านฐานข้อมูลเรื่องอื่นๆ ที่คัดสรรโดยผู้สอน

OLTP data modeling, transaction management, database locking, timestamping, optimistic concurrency control, database backup and recovery, transactions and recovery, recovery techniques, query processing, query decomposition, query optimization, other database issues selected by the instructor.

06017812
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย (NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT)
ไม่มี

การออกแบบเครือข่าย และ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์และสวิทช์ การติดตั้งและบริหารการให้บริการเครือข่าย เช่น พรอกซี่ อีเมล ดีเอนเอส การเฝ้าระวังเครือข่าย ประสิทธิภาพของเครือข่ายโพรโทคอลสำหรับการจัดการเครือข่าย เช่น เอสเอ็นเอมพี การจัดการเครือข่ายด้านความปลอดภัย และเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการเครือข่า
Network design, network devices configurations such as router and switch, network services installation and administration such as proxy, email,and DNS, network monitoring, network performance, network management protocols such as SNMP, network security managements, and network administration and management tools

06017813
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ (NETWORK AND SYSTEM SECURITY)
ไม่มี

ความมั่นคงของเครือข่ายเบื้องต้น วิทยาการเข้ารหัสลับ การประยุกต์การพิสูจน์ตัวจริง เช่น เคอร์เบอร์รอส การบริการการพิสูจน์ตัวจริงแบบสารบบ และโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ ความมั่นคงระดับไอพี ความมั่นคงของการจัดเส้นทาง ความมั่นคงของเว็บ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบป้องกันการบุกรุก
Introduction to network security, cryptography, authentication applications such as Kerberos, directory authentication service, and Public Key Infrastructure, IP security, routing security, web security, wireless network security, malicious software, firewalls, virtual private network, intrusion detection system, and intrusion prevention system.

06017814
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE )
ไม่มี

ภาพรวมการกำกับดูแลด้านไอที ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางธุรกิจและทรัพยากรสารสนเทศ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านไอทีและด้านธุรกิจ ความคุ้มค่าของคุณค่าที่ได้รับ การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การวัดประสิทธิภาพ กรอบวิธีการกำกับดูแลไอที การปรับปรุงกระบวนการด้านไอที ฟังก์ชันหลักของการจัดการบริการด้านไอที มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการบริการด้านไอที
Overview of IT governance, business criteria and information resources, IT-business strategic alignment, value delivery, asset management, risk management, performance measurement, IT governance framework, IT process improvement, core functions of IT service managements, IT service management standards and best practices.

06017815
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORK TECHNOLOGIES)
ไม่มี

หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สื่อนำสัญญาณและอุปกรณ์รับส่ง เทคโนโลยีเครือข่ายแลน เทคโนโลยีเครือข่ายแวน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบและบริการโทรคมนาคม สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบกระจาย การจัดการเครือข่าย
Basic data communication and networking concepts, transmission media and devices, LAN technologies, WAN technologies, Internet technologies, wireless network technologies, internetworking, telecommunication systems and services, distributed information system architecture, network management.

06017816
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT)
ไม่มี

การจัดการแฟ้มข้อมูล โครงสร้างระเบียน ข้อมูลกลุ่มซ้ำ แฟ้มข้อมูลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมสามระดับ แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้นและเชิงโครงข่าย แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฎบูรณภาพ การขึ้นต่อกันเชิงฟังก์ชัน คีย์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล)
File organizations, record structures, repeating groups, data files vs databases, three-level schemata, hierarchical and network data models, relational model, integrity rules, functional dependency, key, entity-relationship model, normalization, Structured Query Language (SQL).

06017817
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม (GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION)
ไม่มี

การตัดสินใจเพื่อสร้างแนวคิดและการใช้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในนวัตกรรมทางด้านแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการในวิธีการทำงานและการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
Making sense and use of strategic decision making to find innovative ways to provide established business can help to acquire new opportunities in terms of using global business strategy, innovative technology, new products and services, strategy decision making process, information systems support, and approaches to innovation adoption and information systems as an innovation in the business to streamline processes and transform the business into a vessel for achieving competitive advantage.

06017818
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC ENTERPRISE)
ไม่มี

การศึกษาลักษณะ โครงสร้าง หลักการพัฒนาและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ ในการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ภายในองค์กรในแง่มุมต่างๆของการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมแบบข้ามหน้าที่งาน และการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการบริหารช่องทาง ลูกค้าสัมพันธ์โซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรในองค์กร คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ กลยุทธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านธุรกิจและภาครัฐ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
Providing with understanding of the models and strategy development and considerations in relation to e-commerce and e-business in order to provide cross functional areas, channel enhancement, customer relationship management, Value chain integration, ERP systems and e-business, mobile computing, e-strategy, e-government , e-business implementation

06017819
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT)
ไม่มี

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดองค์กรในโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดการในโครงการ การประมาณต้นทุนและการจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การควบคุมและติดตามงาน การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการโครงการ
Break-even point analysis, project organization, project feasibility and selection, project planning, project scheduling, budgeting and cost estimation, resource allocation, project monitoring and control, project related document, computerized project management information systems.