หลักสูตร

06017551
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 1 (INDEPENDENT STUDY 1)
ไม่มี

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

06017552
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 2 (INDEPENDENT STUDY 2)
06017551 การศึกษาอิสระ 1

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

06017701
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 1 (INDEPENDENT STUDY 1)
ไม่มี

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
An independent study or research on topic of interest in information technology under the supervision of an advisor.

06017702
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 2 (INDEPENDENT STUDY 2)
06017701 การศึกษาอิสระ 1

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
An independent study or research on topic of interest in information technology under the supervision of an advisor.

06017703
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (GRADUATE RESEARCH SEMINAR )
ไม่มี

Study on current research and literature review on topics of interest for each student, writing a research paper, academic presentation, participation in research seminar and lectures as assigned by a course instructor
การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อวิจัยและการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน การเขียนบทความวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมในการสัมมนาและการบรรยายงานวิจัยตามที่กำหนดโดยอาจารย์ประจำวิชา