ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

Telephone Number: 
02-723-4974
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

ปริญญาเอก (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง

M.S. (Science Education) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

B.S.I.Ed. (Telecommunication Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 

The Development of Computer Assisted Instruction

งานสอน: 

Digital System
Microprocessor
Basic Programming I
Web Base Design

รูป: 
Order: 
7