รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล

Telephone Number: 
02-723-4957
เว็บไซต์: 
http://www.kmitl.ac.th/~knponrud/
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Computer Information Science) Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.
M.Sc. (Computer Information) University of Delaware, USA.
M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA.
B.Sc (Statistics) Second Class honor Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Certificate: 
Data Mining Fundamental (NIDA)
Introduction to GIS and its Application (KMITL)
Oracle9i : Database Administration Fundamentals (Oracle)
งานวิจัย: 
Natural Language Processing
Natural Language Generation
Case-based Reasoning
Model-Based System and Simulation
Machine Translation
Software Engineering
Software Testing Techniques
Object Graphs and Object Models
Web-Based Model and Metrics
Web Mining
Knowledge Engineering
Knowledge Discovery form Database
Knowledge Representation and Inference Engine
Knowledge Based Systems
Artificial Intelligence Techniques and Applications
งานสอน: 
Object – oriented Programming
Logic and Functional Programming
Information System Development
Software Engineering
Software Testing
Software Metrics
Artificial Intelligent
Knowledge Management
Advanced Database Management
Advanced Topics in Knowledge Engineering
รูป: 
Order: 
5