• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ - IST

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553  

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
 

 

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 

 

แผน ข                                                   37 หน่วยกิต
   ก.  หมวดวิชาบังคับ                25 หน่วยกิต
   ข.  หมวดวิชาเลือก                    6 หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017801

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017803

 

3 (3-0-6)

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017701

3 (0-9-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6 )
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017702

3 (0-9-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9