• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02การเข้าศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศแผนการศึกษา ก 1  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

กำหนดการ

รายละเอียด

กำหนดการ

 

หมายเหตุ

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดการสมัคร

หรือประกาศรายชื่อ

ต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และ www.it.kmitl.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

และสถานที่สอบข้อเขียน

7 มิถุนายน 2560

สอบข้อเขียน

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

2. ทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

 (Aptitude test)

10 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

14 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์

17 มิถุนายน 2560

(กำหนดวัน เวลา ดูท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภายใน 22 มิถุนายน 2560

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

26 มิถุนายน 2560 – 3 กรกฎาคม 2560

(กำหนดวัน ดูท้ายประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

ภายใน 12 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนฯ

24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ

2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ

3. ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

                แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS) กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1    20  คน       

วิธีการสมัคร

          การสมัคร

          ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2560

          อัตราค่าสมัคร  500  บาท

การคัดเลือกเข้าศึกษา

·       สอบข้อเขียน

แขนงวิชา

วิชาที่สอบ

เวลา

1. ป.ตรีแบบก้าวหน้าแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)  แผนการศึกษา ก 1

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

2. ทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ (Aptitude test)

 09.00-12.00 น.

  

·       การสอบสัมภาษณ์

         ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (กำหนดวัน เวลา ดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

          1.  บัตรประจำตัวประชาชน

          2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

          3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบแสดงผลการเรียนเท่าที่ศึกษา (5 ภาคการศึกษาปกติ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th หรือโทร 0-2723-4936, 4937, 4938, 4939, 4940

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2560  (กำหนดวันดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

            นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนเงิน (บาท)

ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1)

15,000

ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2)

15,000

ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1)

25,000

ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2)

25,000


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์รายงานตัว  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น

ทุนการศึกษา

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.it.kmitl.ac.th/works หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2723-4936

ประกาศต่างๆ

          กำหนดการต่างๆ  สถาบันจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th