• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - ITM

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553  

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
(2) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน  ก  แบบ ก 1                                     37 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์             37 หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก 2                                     37 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์              12 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาบังคับ                      13 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก                       9 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต 
 
แผน ข                                                   37 หน่วยกิต
   ก.  หมวดวิชาบังคับ                  25 หน่วยกิต
   ข.  หมวดวิชาเลือก                    6 หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017601

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017602

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017603

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017604

10 (0-30-0)

  รวม 10

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017802

3 (3-0-6)

 
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017605

3 (0-9-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017606    

9 (0-27-0)

  รวม 9

 

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

3 (3-0-6)

 
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

3 (0-9-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

3 (0-9-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 9