หลักสูตร

06016129
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

06016130
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

06016131
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 3)
ไม่มี

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

06016132
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 4)
ไม่มี

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

06016133
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET SERVICE TECHNOLOGY)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

หลักการทั่วไปของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมและชุดโพรโทคอลทีซีพีไอพี หน้าที่การทำงานของชั้นอินเทอร์เน็ต การอ้างที่อยู่ของระบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ไอซีเอ็มพี เออาร์พี ตลอดจน ดีเอชซีพี หลักการทั่วไปของการเลือกเส้นทางในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการทำงานของโพรโทคอลยูดีพีและทีซีพี หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานของ เทลเน็ต เอฟทีพี ระบบดีเอ็นเอส ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพรโทคอลเอสเอ็มทีพี พีโอพี ไอเอ็มเอพี ระบบเว็บและโพรโทคอลเอชทีทีพี ไฟร์วอลล์ การแปลงที่อยู่เครือข่าย และการจัดการระบบเครือข่ายโดยใช้โพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี กรณีศึกษาโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการลักษณะยูนิกส์ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างระบบสำหรับการให้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

06016134
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางปฏิบัติ (PRACTICAL COMPUTER NETWORKING)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น อุปกรณ์หาเส้นทาง และอุปกรณ์สวิทชิ่ง  และระบบปลายทางอย่างระบบเครือข่ายไอพี ทั้งแบบเซกเมนต์เดียว และหลายเซกเมนต์ โพรโทคอล การหาเส้นทางต่างๆ การควบคุมการผ่านเข้าออก การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ตต่างๆ โพรโทคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี โพรโทคอลสนับสนุนติดตั้งค่ากำหนดที่โฮสท์คอมพิวเตอร์แบบไดนามิก (ดีเอชซีพี) โพรโทคอลเครือข่ายแวน เช่น พีพีพี และเฟรมรีเลย์

06016135
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSORS)
06016102 ระบบดิจิทัลเบื้องต้น 06016105 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอลโทรเลอร์ ชุดคำสั่ง ชนิดของหน่วยความจำไฟฟ้าและแผนผังวงจร การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การประยุกต์ สั่งงานอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตในลักษณะต่างๆ ตลอดจน การเชื่อมต่อระหว่างสัญญาดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล็อก

06016136
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ (APPLIED ROBOTICS)
06016135 ไมโครโปรเซสเซอร์

เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ รูปแบบทางกลศาสตร์ ประเภทของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ การควบคุมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อระบบหุ่นยนต์ พฤติกรรมของหุ่นยนต์ ที่เน้นการประยุกต์อัลกอริทึมเพื่อออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์

06016136
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ (APPLIED ROBOTICS)
06016135 ไมโครโปรเซสเซอร์

เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ รูปแบบทางกลศาสตร์ ประเภทของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ การควบคุมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อระบบหุ่นยนต์ พฤติกรรมของหุ่นยนต์ ที่เน้นการประยุกต์อัลกอริทึมเพื่อออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์

06016137
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบฝังตัวพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF EMBEDDED SYSTEMS)
06016102 ระบบดิจิทัลเบื้องต้น 06016105 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

การแนะนำระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว แบบจำลองระบบฝังตัว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบฝังตัว แผนภาพเค้าร่าง ส่วนประกอบแพสซิฟและแอ็กทิฟ แผงวงจรระบบฝังตัวซึ่งประกอบด้วย ตัวประมวลผลฝังตัว หน่วยความจำ อินพุตและเอาต์พุต บัสและโปรแกรมขับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการฝังตัว มิดเดิลแวร์ และซอฟต์แวร์ระดับงานประยุกต์ รวมทั้งกระบวนการพัฒนาระบบฝังตัว และการพัฒนาซอฟต์แวร์งานประยุกต์สำหรับระบบฝังตัว

06016138
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการและออกแบบเครือข่าย (NETWORK MANAGEMENT AND DESIGN)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

แนวคิดเครือข่ายเบื้องต้น อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  รวมถึงการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น  ความต้องการด้านการจัดการ เช่น การจัดการด้านความผิดพลาด  บัญชี  การปรับตั้งค่า  ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  รวมถึงการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบเครือข่าย  ระบบการจัดการเครือข่ายสถาปัตยกรรมและกรอบการทำงาน  หน้าที่ของระบบจัดการ  โปรโตคอลและมาตรฐานการจัดการเครือข่าย  โครงสร้างข้อมูลจัดการ เอสเอ็นเอ็มพี ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่าย  ตลอดจนการจัดการเครือข่ายอื่นๆ ที่น่าสนใจ แนวคิดการออกแบบเครือข่าย คุณสมบัติของการจราจรเบื้องต้น  วิศวกรรมโทรจราจร

06016139
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีของระบบแลนไร้สาย โดยอ้างอิงกับมาตรฐานของระบบแลนไร้สายในรูปแบบต่างๆ เช่น IEEE 802.11  เทคโนโลยีบลูทูท และระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล การออกแบบวางระบบแลนไร้สายและการสำรวจพื้นที่ติดตั้ง  แนวคิดพื้นฐานและในทางปฏิบัติ ของมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในระบบเครือข่ายแบบไร้สายและการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

06016140
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ (MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

การแนะนำพื้นฐานของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ และวิวัฒนาการไปสู่การสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงในยุคที่ 3 ยุคที่ 3.5 และยุคต่อไป เช่น วายแบนด์ซีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอสองพัน เอซเอสพีเอ เอ็นจีเอ็น ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น โครงสร้างรวมของระบบ การเข้าถึงพร้อมกันหลายๆคน การจัดการการเคลื่อนที่ แนะนำโครงข่ายการเข้าถึงทางวิทยุความถี่กว้าง โครงข่ายหลักแบบวงจรสวิทช์ และแพคเก็ตสวิตช์ ระบบย่อยไอพีมัลติมีเดีย และโพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวโน้มของบริการและธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จในตลาดชั้นนำ เช่น บริการไอโหมด บริการการรวมกันของโครงข่ายสื่อสารพื้นฐานและสื่อสารเคลื่อนที่ และบริการการรวมกันของโครงข่ายโทรคมและสื่อสารมวลชน เป็นต้น

06016141
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักการระบบสื่อสาร (PRINCIPLES OF COMMUNICATION SYSTEMS)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ทฤษฏีพื้นฐานของระบบสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล วิธีการทางฟูเรียร์ในการวิเคราะห์สัญญานเชิงเวลาและความถี่ การส่งผ่านและตอบสนองของสัญญานในระบบเชิงเส้น กำลังและคอรีเลชันของสัญญาน และวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์สัญญานสุ่ม เทคนิคการมอดดูเลทรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยการมอดดูเลทเชิงขนาด การมอด-ดูเลทเชิงมุม การมอดดูเลทโดยใช้พัลส์ สัญญานรบกวนและผลกระทบที่เกิดกับระบบสื่อสาร องค์ประกอบของระบบสื่อสาร การส่งผ่านสัญญานเบสแบนด์และแบนด์พาส เทคนิคเสปกตรัมแบบกระจาย รวมทั้งทฤษฏีข่าวสารและการเข้ารหัสเบื้องต้น

06016142
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM INFRASTRUCTURE)
06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

หลักการและเทคโนโลยีของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการการประยุกต์ใช้งานระบบ กลไกในการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้ การควบคุมสิทธิ์ในการทำงาน การบันทึกและตรวจสอบการทำงาน การให้บริการไดเร็คทอรี การจัดการระบบปฏิบัติการ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ และความปลอดภัยของระบบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางกายภาพ หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

06016143
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์และเครือข่าย (UNIX AND NETWORK PROGRAMMING)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 06016114 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

สถาปัตยกรรมระบบยูนิกซ์ ทรัพยากร ไลบรารี่ ระบบแฟ้ม การรักษาความปลอดภัย กระบวนการทำงาน การควบคุมกระบวนการทำงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการทำงาน การสร้างโปรแกรมบนยูนิกซ์รวมถึงการสร้างโปรแกรมสำหรับติดต่อผ่านเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ตชนิดทีซีพี ยูดีพี และรอว์

06016144
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบแบบกระจาย (DISTRIBUTED SYSTEMS)
06016115 ระบบปฏิบัติการ 06016133 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต

หลักการและคุณสมบัติของระบบแบบกระจาย เช่น การติดต่อสื่อสาร กระบวนการทำงาน ระบบชื่อ การทำงานร่วมกัน การทำซ้ำและการคงความเหมือนของทรัพยากร การทนต่อความผิดพลาดในการทำงาน ความปลอดภัยของระบบแบบกระจาย หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับระบบแบบกระจาย

06016145
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SIMULATION AND MODELING)
05010162 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 05400150 ความน่าจะเป็นและสถิติ

หลักการสร้างแบบจำลองเลียนแบบและแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างการจำลองแบบเชิงสถิติ และเชิงลำดับการสุ่ม พื้นฐานทฤษฎีคิว กระบวนการสุ่ม กระบวนการเกิดดับ และกระบวนการมาร์คอฟ การประยุกต์ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และทำนายผลในการออกแบบระบบ หรือในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจและการจัดการ

06016146
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ (NETWORK ANALYSIS, DESIGN, AND OPTIMIZATION)
06016145 การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการและเทคนิคที่จำเป็น ในการวางแผนขอบเขตความสามารถของระบบเครือข่าย การทำนายประสิทธิภาพของระบบภายใต้การกำหนดค่าการทำงานที่แตกต่างกันไป และการออกแบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการโดยการใช้แบบจำลองเครือข่ายคิวเชิงวิเคราะห์และเชิงเลียนแบบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ แบบกระจาย แบบที่มีการทำงานขนาน และแบบลูกข่ายแม่ข่าย แสดงการใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ เช่น ยูนิกซ์และวินโดว์ ทำกรณีศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการออกแบบเครือข่ายอย่างดีที่สุดในรูปแบบโครงงาน

06016147
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (ADVANCED DATABASE SYSTEMS)
06016113 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการป้องกันข้อมูลขั้นสูง โมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิด การแม็พจากโมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิดเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงตรรกะ การกู้คืนโดยใช้เทคนิคลงบันทึกและการใช้แชโดว์เพจจิ้ง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกันแบบต่างๆ การกู้คืนรายการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว การแก้ปัญหาภาวะติดตาย ข้อมูลกึ่งโครงสร้างและเอกซ์เอ็มแอล การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์

06016148
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SOFTWARE QUALITY ASSURANCE)
06016121 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

พื้นฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ บทบาทคุณภาพซอฟต์แวร์ องค์ประกอบการประกันคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์  การรวมห้ากิจกรรมคุณภาพในปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์  กำหนดกระบวนการและมาตรฐาน การทวนสอบและการตรวจสอบ เทคนิคระเบียบตรวจสอบ แผนการทดสอบและรายงานการทดสอบ การวัดคุณภาพ แนะนำการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการวัด โครงร่างคุณภาพและมาตรฐาน

06016149
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM DEVELOPMENT)
06016113 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

การสร้างวิวและลำดับ ชุดตัวดำเนินการ  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ฟังก์ชันวันที่และเวลา ข้อความจัดกลุ่มข้อมูล ข้อคำถามย่อยขั้นสูง การสร้างพีแอล/เอสคิวแอล การประกาศตัวแปร คำสั่งแบบทำการ โครงสร้างควบคุม ชนิดข้อมูลแบบรวม ตัวชี้ตำแหน่งอย่างชัดแจ้ง การจัดการกับสิ่งผิดปรกติ กระบวนงานและฟังก์ชัน การจัดการกับโปรแกรมย่อย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกต์ขนาดใหญ่ ทริกเกอร์

06016150
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การบริหารฐานข้อมูลทางปฏิบัติ (PRACTICAL DATABASE ADMINISTRATION)
06016113 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมแม่ข่ายฐานข้อมูล  การจัดการลูกข่ายฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและวิวแสดงการทำการแบบพลวัต แฟ้มควบคุม แฟ้มรายการทำซ้ำ การบำรุงรักษาเทเบิลสเปซและแฟ้มข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บ ข้อมูลทำกลับ การบำรุงรักษาตาราง การบำรุงรักษาดรรชนี บูรณภาพของข้อมูล การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน และบทบาท การนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การสำรองและการกู้ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล

06016151
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การบำรุงรักษาและทดสอบซอฟต์แวร์ (SOFTWARE TESTING AND MAINTENANCE)
ไม่มี

พื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ หลักการทดสอบซอฟต์แวร์ ต้นกำเนิดข้อผิดพลาด แบบจำลองการพัฒนาและการทดสอบ ภาพรวมของกระบวนการทดสอบ การทดสอบกล่องดำเชิงสถิตและเชิงพลวัต การตรวจสอบ การทบทวนและการตรวจตลอด การทดสอบความครอบคลุม การทดสอบอัตโนมัติ เครื่องมือก่อกำเนิดตัวทดสอบ

06016152
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น (INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING)
ไม่มี

ออโตมาตาสถานะจำกัด วิธีการสถานะจำกัดในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ข้อความชี้เฉพาะ ตัวแจงส่วนจากบนลงล่าง ตัวแจงส่วนจากล่างขึ้นบน ไวยากรณ์โครงข่ายเปลี่ยนสถานะ ตัวแจงส่วนแผนภูมิ ลักษณะและไวยากรณ์เสริม การก่อกำเนิดภาษาธรรมชาติ

06016153
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
05010162 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ตัวแทนอัจฉริยะ ปัญหาและปริภูมิของปัญหา การแก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหา กลยุทธ์การค้นหา ความรู้และการแทนความรู้ ตรรกศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการคิดหาเหตุผล การวางแผน ความไม่แน่นอน การเรียนรู้ 

06016154
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบอัจฉริยะ (INTELLIGENT SYSTEMS)
06016153 ปัญญาประดิษฐ์

ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบคลุมเครือ เครือข่ายประสาทเทียม การคำนวณแบบวิวัฒน์ ระบบอัจฉริยะแบบผสม ตัวอย่างของระบบอัจฉริยะ

06016155
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส (WEB SERVICES PROGRAMMING)
06016118 การสร้างโปรแกรมเว็บ

หลักการและโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส  มาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล เช่น เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ คอมโพเนนต์ต่างๆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส

06016156
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MOBILE DEVICE PROGRAMMING)
06016109 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

การแนะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครื่องเดี่ยว  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับลูกข่ายและแม่ข่าย

06016157
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT)
06016121 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ตัวแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์การเลือกและประเมินโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณโครงการ การจัดกำหนดการของโครงการ การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง กระบวนการติดตามและควบคุม การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดและตัววัดโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง

06016158
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
วิศวกรรมความต้องการ (REQUIREMENT ENGINEERING)
06016110 แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์

เทคนิคการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าใจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การรวบรวมและจัดทำเอกสารความต้องการโดยใช้แบบ จำลองยูสเคส ผังลำดับของเอกสารและมาตรฐานของการกำหนดระดับความต้องการ การนิยามระบบ การจัดการขอบเขต การปรับปรุงนิยามของระบบให้ละเอียด คุณลักษณะของความต้องการและการย้อนรอยได้ของความต้องการ การจัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การใช้ความต้องการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการออกแบบ การทดสอบ และการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ใช้

06016159
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานสื่อประสม (FOUNDATIONS OF MULTIMEDIA)
06016106 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

ทฤษฎีการรับรู้และการคิดอ่านรู้จำสื่อประสม สัญญาณสื่อประสมและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูลสื่อประสมและเทคนิคการประมวลผลระบบ ปฏิบัติการสำหรับงานสื่อประสม การจัดเก็บและค้นคืนสื่อประสม แนวคิดการสื่อสารและเครือข่ายสื่อประสม สื่อประสมบนเว็บ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสื่อประสม การจัดการสิทธิ์สื่อดิจิทัล หลักการออกแบบและสื่อสารด้วยภาพ

06016160
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมสื่อประสม (MULTIMEDIA PROGRAMMING)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 06016106 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

การสร้างโปรแกรมระบบสื่อประสม การออกแบบและสร้างโปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์สำหรับระบบสื่อประสม การสร้างโปรแกรมระบบสื่อประสมสำหรับอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่และอุปกรณ์ระบบฝังตัว การสร้างโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบได้

06016161
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและเว็บ (INTERACTIVE MEDIA AND WEB DESIGN)
06016117 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

แนวคิดในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ วิศวกรรมการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ และการประเมินหลักการออกแบบอีเลิร์นนิง การออกแบบเกม และการออกแบบเว็บ เครื่องมือในการออกแบบและสร้างต้นแบบ

06016162
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบและบริการสื่อประสม (MULTIMEDIA SYSTEMS AND SERVICES )
06016159 หลักการพื้นฐานสื่อประสม

สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อประสม ระบบจัดการเนื้อหาสื่อประสม ระบบจัดเก็บและค้นคืนสื่อประสม ระบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ระบบรับส่งข้อความแบบทันทีและแบบรวมเป็นจุดเดียว บริการสื่อตามคำขอและแบบสตรีมมิง การจัดการเครื่องแม่ข่ายสื่อประสม บริการสื่อประสมสำหรับอุปกรณ์ในบ้านและอุปกรณ์ระบบฝังตัว โปรแกรมประยุกต์ประเภทกรุ๊ปแวร์ บริการสื่อประสมบนเว็บ

06016163
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติเชิงโต้ตอบ (INTERACTIVE 3D COMPUTER GRAPHICS)
06016106 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

การแนะนำคอมพิวเตอร์กราฟิก การคำนวณเวกเตอร์ในระนาบ 3 มิติ การสร้างวัตถุในระนาบ 3 มิติ การให้แสงและเงาแก่วัตถุ การคำนวณหาเส้นและพื้นผิวที่ถูกบดบัง การให้สีกับวัตถุ การสร้างลวดลายให้กับพื้นผิวของวัตถุ การแนะนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

06016164
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมเกม (GAME PROGRAMMING)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 06016163 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติเชิงโต้ตอบ

ประวัติเทคโนโลยีวีดิโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเกม การแสดงภาพและสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ การแสดงภาพภูมิประเทศและภาพพื้นหลัง การสร้างโพลีกอน พื้นผิว การตรวจจับการชนของวัตถุการสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม การสร้างโปรแกรมเกมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

06016165
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การประมวลผลภาพ (IMAGE PROCESSING)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 05016760 คณิตศาสตร์ 1 05016761 คณิตศาสตร์ 2

องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้างภาพและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพ การรับภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพโดยใช้หลักการของเอ็นฮานสเม้นท์และรีสทอเรชัน การบีบอัดข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เช่น การตัดแยกวัตถุ การวัดคุณสมบัติของวัตถุในภาพ การวิเคราะห์ฟูเรียร์

06016166
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์วิชัน (COMPUTER VISION)
06016165 การประมวลผลภาพ

เทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นจากภาพ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุในภาพ สีและความเข้มแสง การรู้จำวัตถุในภาพ วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพลวัต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชัน เช่นระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู้จำบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย

06016167
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)
06016106 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคนิคการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

06016168
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิทัล (DIGITAL SOUND AND IMAGING TECHNOLOGIES)
06016106 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเสียงดิจิทัล  เทคนิคและเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลเสียง การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลเสียง เสียงแบบสองและสามมิติ การสังเคราะห์เสียง เครื่องมือในการปรับแต่งเสียง การออกแบบทางเสียงเบื้องต้น รูปแบบและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลภาพดิจิทัล การควบคุมความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลสี  การประมวลผลภาพและเครื่องมือในการปรับแต่ง  เทคโนโลยีการแสดงผลและการพิมพ์ การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลภาพ วิดิทัศน์ เทคนิคและเครื่องมือในการปรับแต่งภาพวิดิทัศน์ การผลิตเนื้อหาสื่อประสมประเภทสตรีมมิงและประเภทซีดี เครื่องบริการสื่อประสมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหา มาตรฐานสื่อดิจิทัล การใช้สื่อดิจิทัลในโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม

06016169
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความเป็นจริงเสมือน (VIRTUAL REALITY)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 06016117 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งาน ทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3  มิติ การสร้างแบบจำลองเชิงเรขาคณิต และการแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเป็นจริงเสมือนทั่วไป สภาพแวดล้อมเสมือนและสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ โหมดการโต้ตอบ การทำให้เคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมเสมือน การจำลองกายภาพ และปัจจัยของมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความเป็นจริงเสมือน รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาการประยุกต์ใช้งานความจริงเสมือน และโครงงานที่มอบหมาย

06016170
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DECISION SUPPORT SYSTEMS)
06016119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรอบการสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการในการตัดสินใจ ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจำลองแบบและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์อะไรจะเกิดขึ้นถ้า… ต้นไม้การตัดสินใจ และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

06016171
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการการปฏิบัติการ (OPERATIONS MANAGEMENT)
06016107 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมของการจัดการการปฏิบัติการ  โปรแกรมเชิงเส้น  โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ  การจัดการสินค้าคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการโครงการ  การพยากรณ์

06016172
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)
ไม่มี

ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท การปิดบัญชีและปรับปรุงรายการ การจัดทำงบการเงิน

06016173
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY)
05400150 ความน่าจะเป็นและสถิติ

ระเบียบวิธีการวิจัย  ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์   การทดสอบไคสแควร์ การจำแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์

06016174
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้เบื้องต้น (INTRODUCTION TO KNOWLEDGE MANAGEMENT)
06016119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การแนะนำการจัดการองค์ความรู้ ความจำเป็นในการจัดการองค์ความรู้  ธรรมชาติและประเภทขององค์ความรู้ กระบวนการและโครงสร้างการจัดการองค์ความรู้  ผลกระทบของการจัดการองค์ความรู้กับองค์กร เทคโนโลยี ความฉลาดเทียมในการจัดการองค์ความรู้ ระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญกับระบบการให้เหตุผลเชิงกรณี การค้นพบความรู้จากข้อมูล กรณีการศึกษาในการจัดการองค์ความรู้

06016175
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
06016119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แนวคิดเชิงระบบในการจัดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์อิทธิพลของห่วงโซ่อุปทานต่อกิจกรรมในส่วนงานต่างๆ เช่น การผลิต การควบคุมสินค้า การวางแผนทางการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

06016176
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเบื้องต้น (INTRODUCTION TO DATA WAREHOUSING AND DATA MINING)
06016113 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติ เช่น แบบจำลองข้อมูลแบบสตาร์ และแบบจำลองข้อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า การบำรุงรักษาคลังข้อมูล โอแลป กระบวนการทำเหมืองข้อมูล  การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล เครื่องมือต่างๆ ในการทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

06016177
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง (PROCESS INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT)
: 06016119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ การเลือกกระบวนการเพื่อทำนวัตกรรม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการทำนวัตกรรมกระบวนการ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การนำกระบวนการใหม่ไปใช้ในองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ในการทำนวัตกรรมกระบวนการ

06016274
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY)
NONE

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเครือข่ายและระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

                      This course focuses on selected topics in Network and System Technology, which selected by a lecturer.

06016275
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม (SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT)
NONE

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

                      This course focuses on selected topics in multimedia and game development, which selected by a lecturer.

06016276
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (SPECIAL TOPICS IN BUSINESS INTELLIGENCE)
NONE

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านอัจฉริยะทางด้านธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก

                      This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of business intelligence

06016277
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1)
NONE

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

                      This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of Information Technology.

06016278
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2)
NONE

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก

                      This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the fieldof Information Technology.

06016279
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-2-5)
ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 1)
NONE

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

      This course focuses on selected topics and practical workshop in Information Technology, which selected by a lecturer.

06016280
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-2-5)
ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY2)
NONE

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

      This course focuses on selected topics and practical workshop in Information Technology, which selected by a lecturer.

06017369
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ความเป็นจริงเสมือนและผสม (VIRTUAL AND MIXED REALITY)
ไม่มี

เนื้อหาวิชาคลอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน รวมทั้งเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน โดยเริ่มจากทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติที่เกี่ยวข้อง การจำลองเชิงเรขาคณิต การแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเป็นจริงเสมือนโดยทั่วไป โหมดการปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ สภาพแวดล้อมเสมือนที่มีการเคลื่อนไหว การจำลองทางกายภาพ และปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เนื้อหาวิชายังรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบความเป็นจริงเสมือน เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นความจริงเสมือน การร่วมมือกันในสภาพแวดล้อมเสมือนที่มีผู้ใช้หลายคน และหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับความจริงผสม