วิธีการตรวจสอบเครือข่ายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

 

 

ผู้ใช้เครือข่ายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการเครือข่ายได้ดังนี้
  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายในคณะ โดยใช้คำสั่ง ping 161.246.38.35
  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อบริการในคณะ โดยสั่งเว็บบราวเซอร์เข้าไปที่ www.it.kmitl.ac.th
  3. ตรวจสอบการใช้งาน DNS Server ในคณะ โดยสั่ง nslookup www.it.kmitl.ac.th. 161.246.38.35
  4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสถาบันฯ โดยสั่ง ping 161.246.52.21
  5. ตรวจสอบการเชื่อมต่อบริการสถาบันฯ โดยสั่งเว็บบราวเซอร์เข้าไปที่ www.kmitl.ac.th
  6. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ http://www.speedtest.net

 

 

*หมายเหตุ : ถ้าหากเข้า www.it.kmitl.ac.th ได้แต่เข้า web ภายนอกไม่ได้ เช่น google,facebook ฯลฯ แสดงว่าระบบเครือข่ายของสถาบันมีปัญหา