• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03หลักสูตร วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุงปี 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1704

 

สามารถสมัครได้ที่  http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ชื่อหลักสูตร

       ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ          

       ชื่อภาษาอังกฤษ   Master of Science Program in Information Technology

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์  สร้างสรรค์ และบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจและ/หรือภาคอุตสาหกรรม

(3) เพื่อผลิตนักวิชาการและวิจัย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อบังคับสถาบันข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556 

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

         มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

         มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชาคือ

(1)  แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

(2)  แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

(3)  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

(4)  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แผน  ก  แบบ ก 1                                                          38          หน่วยกิต

1.       แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

2.       แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

      หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                  38          หน่วยกิต

    แผน ก แบบ ก 2                                                          38          หน่วยกิต

1. แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

2. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                               12        หน่วยกิต

     ข. หมวดวิชาสัมมนา                                                        3        หน่วยกิต

     ค. หมวดวิชาบังคับ                                                        14        หน่วยกิต         

     ง. หมวดวิชาเลือก                                                           9        หน่วยกิต

 

          แผน                                                                 38          หน่วยกิต

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  

2. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  

                     3. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  

   ก.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                       6      หน่วยกิต

   ข.  หมวดวิชาบังคับ                                                    26      หน่วยกิต

   ค.  หมวดวิชาเลือก                                                       6      หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

                       

                        รวมตลอดหลักสูตร          38     หน่วยกิต

              

แผน ก แบบ ก 2

1.  แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017855

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ            

RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017751

สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

GRADUATE RESEARCH SEMINAR                

3 (0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS Plan b

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS plan B

9(0-27-0)

                                         รวม

9

                        รวมตลอดหลักสูตร                             38     หน่วยกิต   

 

2.  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017865

 

รากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                

FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017855

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ            

RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017751

สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

GRADUATE RESEARCH SEMINAR         

3 (0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS plan b

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9             

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS plan b

9(0-27-0)

                                         รวม

9

                                   

                               รวมตลอดหลักสูตร       38     หน่วยกิต

แผน ข

1.  แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017860

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COMPUTER NETWORKS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017856

 

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ            

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT Management

3 (3-0-6)

06017857

วิศวกรรมซอฟต์แวร์                 

software engineering      

3 (3-0-6)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017858

พื้นฐานทางธุรกิจ                              

FUNDAMENTALS OF BUSINESS

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017752

การศึกษาอิสระ 1                                        

independent study 1        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017859

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

Advanced Database Systems         

3(3-0-6)

06017753

การศึกษาอิสระ 2                                        

independent study 2        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

                        รวมตลอดหลักสูตร                             38     หน่วยกิต   

 

2.  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017860

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COMPUTER NETWORKS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017861

การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย

NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT

3(3-0-6)

06017862

การบริหารออกแบบและจัดการระบบ       

SYSTEM ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 

3(3-0-6)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017863

ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ

NETWORK AND SYSTEM SECURITY

3(3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017752

การศึกษาอิสระ 1                                        

independent study 1        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017864

การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT

3(3-0-6)

06017753

การศึกษาอิสระ 2                                        

independent study 2        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

                     รวมตลอดหลักสูตร       38     หน่วยกิต

3. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017865

 

รากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                

FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017858

พื้นฐานทางธุรกิจ                              

FUNDAMENTALS OF BUSINESS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ
INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017866

กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม        

GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION

3(3-0-6)

06017867

การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER Management

3(3-0-6)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017856

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT Management

3(3-0-6)

06017752

การศึกษาอิสระ 1                                        

independent study 1        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017864

การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT

3(3-0-6)

06017753

การศึกษาอิสระ 2                                        

independent study 2        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

                     รวมตลอดหลักสูตร       38     หน่วยกิต

 

โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)

                                         รวม

9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017651

วิทยานิพนธ์  แผน ก 1

THESIS Plan A

10 (0-30-0)

                                         รวม

10

                        รวมตลอดหลักสูตร          38     หน่วยกิต              

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017855

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ            

RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017853

 

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการINFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017751

สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

GRADUATE RESEARCH SEMINAR                

3 (0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS Plan b

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017652

วิทยานิพนธ์  แผน ก 2

THESIS plan B

9(0-27-0)

                                         รวม

9

                        รวมตลอดหลักสูตร                             38     หน่วยกิต