• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

 

1. หลักสูตรทั้งฉบับปัจจุบัน และปรับปรุงใหม่ ประกอบไปด้วย 2 แผน การเรียน ได้แก่ แผน ก และ แผน ข แผนการเรียนดังกล่าว แตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: แผน ก เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิจัยเพื่อจัดทำและสอบวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งย่อยออกเป็น แผน ก1 ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีวิชาเรียน และแผน ก2 ที่ต้องเรียนบางรายวิชาในชั้นเรียน นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์
ส่วนแผน ข เป็นแผนการเรียนที่เน้นการเรียนรายวิชาในชั้นเรียน โดยไม่มีการทำวิจัยหรือจัดทำวิทยานิพนธ์ หากแต่จะมีการจัดทำโครงงานศึกษาอิสระในปีที่ 2 แทน
 

2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554 แตกต่างในสาระสำคัญจากหลักสูตรเดิมในด้านใดบ้าง?

คำตอบ: สาระสำคัญของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีใน 3 ด้าน อันได้แก่
 
ก) แขนงวิชา หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลักสูตร  ซึ่งเดิมหลักสูตรประกอบไปด้วย 2 แขนงวิชา อันได้แก่ แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ในหลักสูตรใหม่ ได้ทำการเพิ่มแขนงวิชาใหม่ที่นอกเหนือจาก 2 แขนงวิชาดังกล่าว ซึ่งได้แก่
 
• แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์) สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมทางด้านการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
• แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (แผน ก มีวิทยานิพนธ์) แขนงวิชานี้แยกออกมาจากแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ในแผนการเรียนแบบมีวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ทั้งนี้เพื่อให้ชื่อแขนงวิชาสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และรองรับผู้สนใจเข้าศึกษาเพื่อทำวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทั้งทางด้าน ระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้านเครือข่าย ด้านสื่อประสม ระบบอัจฉริยะ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและจัดการสารสนเทศ
 
ข) การปรับปรุงรายวิชาเฉพาะแขนงวิชา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแขนงวิชามากขึ้น เช่น ในแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ได้เพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในขณะที่แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ได้มีการเพิ่มวิชาเฉพาะแขนงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี (เช่น วิชากลยุทธ์สากลและนวัตกรรม หรือ GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION และ วิชาองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ELECTRONIC ENTERPRISE)
 
ค) การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละแขนงวิชา ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่ปรับปรุงและความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
 

3. แขนงวิชาต่าง ๆ เรียนแตกต่างกันอย่างไร? 

คำตอบ: ในหลักสูตร ได้แบ่งวิชาเรียนในชั้นเรียนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิชาบังคับร่วม ที่ต้องเรียนทุกแขนงวิชา วิชาบังคับเฉพาะแขนง และวิชาเลือก สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
 
 

แขนงวิชา

วิชาบังคับร่วม

วิชาบังคับเฉพาะแขนง

วิชาเลือก

วิทยาการสารสนเทศ (IS) แผน ก2
1. FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY
2. INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
3. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
4. INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING
MATHEMATICS AND STATISTICS FOR RESEARC

จำนวน 2 วิชา
โดยวิชาเลือกส่วนใหญ่
สามารถเลือกเรียนได้โดย
อิสระในทุกแขนงวิชาและ
สำหรับบางกลุ่มแขนงวิชาสามารถเลือกเรียน
วิชาบังคับเฉพาะแขนงของแขนงวิชาอื่นในกลุ่มเป็นวิชาเลือกได้ 

รายละเอียดโปรดศึกษาจากคู่มือหลักสูตร

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
แผน ข
1. COMPUTER NETWORKS
2. SOFTWARE ENGINEERING
3. MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS
4. BUSINESS SYSTEMS AND MANAGEMENT
5. ADVANCED DATABASE SYSTEMS
เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
แผน ข
1. COMPUTER NETWORKS
2. MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS
3. NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 
4. NETWORK AND SYSTEM SECURITY
5. INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) แผน ก2 RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) แผน ข
1. DATA COMMUNICATIONS AND NETWORK TECHNOLOGIES
2. DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT
3. GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION
4. ELECTRONIC ENTERPRISE
5. INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
 

4. ทำไมแขนงวิชา IST และ NST จึงมีเฉพาะแผน ข ไม่มีแผน ก?

คำตอบ: เนื่องจากใน 2 แขนงวิชาดังกล่าว มีความแตกต่างเฉพาะในส่วนของวิชาบังคับแขนงเท่านั้น ซึ่งสำหรับแผน ก จะไม่ได้เรียนวิชาเหล่านั้น จึงไม่ได้กำหนดแผน ก ไว้แยกตามแขนงวิชาอันจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและขาดความยืดหยุ่นในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผู้สนใจเข้าศึกษาในแผน ก เพื่อทำวิจัยทั้งทางด้าน ระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และทางด้านระบบเครือข่าย ตลอดจนงานวิจัยทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครเข้าเรียนในแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศของหลักสูตรเดียวกันนี้ได้ 
 
 

5. แต่ละแขนงวิชาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
(1) แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ  เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
 
(2) แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 
 
(3) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเการวางแผน และบริหารจัดการครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
 
(4) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

6. คณะฯ มีทุนการศึกษาให้หรือไม่ ประเภทใดบ้าง?

คำตอบ: ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ทุนทั่วไปในระดับสถาบันฯ และทุนในระดับคณะฯ สำหรับทุนในระดับคณะฯ ประกอบไปด้วย
 
(1) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในแผนการเรียนที่เน้นการทำวิจัย (แผน ก) จำนวนประมาณ 5-10 ทุน
 
(2) ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant - RA) เป็นลักษณะของค่าจ้างรายเดือนในอัตราประมาณ 5,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานและโครงการวิจัยที่เป็นเจ้าของตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจทุนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ที่ต้องการให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง หรือตรวจสอบจากประกาศของทางคณะฯ
 
(3) ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant - TA) ทำหน้าที่ช่วยสอนในบางรายวิชาระดับปริญญาตรี โดยทุนดังกล่าวให้เป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 

7. จากคุณสมบัติของผู้สมัครในแขนงวิชา IS, IST, และ NST ระบุว่าหากไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมสารสนเทศ จะต้องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในส่วนของการพิจารณาว่าวิชาใดเป็นวิชาในด้านที่กำหนด มีหลักเกณฑ์หรือแนวการพิจารณาอย่างไร?

คำตอบ: แนวการพิจารณาจะใช้รายวิชาที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวของทางสถาบันฯ เอง หรือตามข้อกำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นหลักในการพิจารณาเทียบเคียง หากผู้สมัครมีข้อสงสัย สามารถส่งสำเนา Transcript มาที่คณะฯ เพื่อพิจารณาก่อนการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
 

8. ในการสมัครเข้าเรียนต่อ สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนต่อได้มากกว่า 1 แขนงวิชา ได้หรือไม่?

คำตอบ: สำหรับแขนงวิชา IST และ NST สามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 2 แขนงวิชา โดยเรียงลำดับตามความสนใจ และชำระเงินค่าสมัครเพียงครั้งเดียว
แต่หากเลือกแขนงวิชา IS หรือ ITM สามารถเลือกได้เพียง 1 แขนงวิชาเท่านั้น เนื่องจากในแขนงวิชา IS มีวันเวลาเรียนแตกต่างจากแขนงอื่น ๆ (เรียนในเวลาราชการ) ส่วนสำหรับแขนงวิชา ITM ข้อสอบเข้าแตกต่างจากข้อสอบสำหรับแขนงวิชา IST และ NST ซึ่งเนื่องจากเวลาสอบตรงกัน จึงไม่สามารถสมัครได้