• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

งานบริการการศึกษา

หน้าคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) รวมคำถามที่ถามบ่อย รวมถึงคำตอบสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 

1. ข้อสอบมีจำนวนกี่วิชา ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ตอบ: มีจำนวนทั้งหมด 3 วิชา ประกอบไปด้วย

             1) วิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ (60 %)   

             2) วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (20 %)  และ  3) วิชาภาษาอังกฤษ  (20 %)

 

2. วิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

ตอบ: วิชานี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

             1) คณิตศาสตร์พื้นฐาน (30 %)  และ

             2)  ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม (30 %)  โดยทั้งสองส่วนมีสัดส่วนคะแนนที่เท่ากัน และมีเนื้อหาดังนี้

                    2.1)  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  เป็นข้อสอบที่ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันได้แก่

                             ทฤษฏี จำนวน  เซ็ต  ฟังก์ชั่น เรขาคณิต พีชคณิต/เวกเตอร์ เมทริกซ์ แคลคูลัส คณิตศาสตร์เชิงการจัด และ ตรรกศาสตร์

                    2.2)  ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม เป็นข้อสอบที่วัดทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและประกอบอาชีพ

                             ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่

                              2.2.1)    ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Analytical and Problem Solving Skills)ในส่วนนี้ จะเป็นการทดสอบ

                                            ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยทักษะการคำนวณ การใช้เหตุผล และการ

                                            จับใจความสำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 20-25 จากคะแนนของทุกวิชาที่สอบรวมกัน)

                              2.2.2)    ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programming Skill) เป็นการทดสอบความรู้และทักษะการ

                                            เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (คิดเป็นร้อยละ 5-10จากคะแนนของทุกวิชาที่สอบรวมกัน)

 

3. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ ต่างจากข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของการสอบรับตรงในปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร?

ตอบ: ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรก (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)มีเนื้อหาและแนวข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีที่ผ่าน ๆ มา หากแต่มีการลดคะแนนเต็มจากเดิม 40%เหลือ 30%   และได้ทำการเพิ่มเติมข้อสอบในส่วนที่สองซึ่งเป็นการวัดทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม อีก 30%  รวมคะแนนของวิชานี้เป็น 60%  (วิชาคณิตศาสตร์เดิมมีคะแนนเต็ม 40%) และขยายเวลาในการสอบจากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง

 

4. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ในส่วนที่สอง (ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม) มีลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ?

ตอบ: ข้อสอบในส่วนนี้เป็นการวัดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยทักษะการคำนวณ การใช้เหตุผล และการจับใจความสำคัญ ดังนั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลหรือตรรกะ และการอ่านวิเคราะห์เพื่อจับใจความสำคัญ จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบ การเตรียมตัว นอกเหนือจากการทำความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้แล้ว อาจศึกษาทำความเข้าใจแนวข้อสอบจากตัวอย่างข้อสอบแข่งขันทางคอมพิวเตอร์ระดับชาติ หรือข้อสอบในลักษณะเดียวกันนี้จากสถาบันหรือศูนย์สอบวัดทักษะที่คล้ายคลึงกัน

     นอกจากนี้ บางส่วนของข้อสอบในหมวดนี้ จะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

(ดูตัวอย่างแนวข้อสอบ)

 

5. วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเนื้อหาอะไรบ้าง? และต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ตอบ: เป็นข้อสอบที่วัดความรู้และความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยเนื้อหาในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการฯ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีเว็บ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ดูตัวอย่างแนวข้อสอบ)

     การเตรียมตัวทำได้โดยการศึกษาจากเอกสารตำรา ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแหล่งค้นคว้าที่เชื่อถือได้อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การประกวดแข่งขัน หรือการวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

6. ทำไมวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีสัดส่วนคะแนนลดลงจากการสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา?

ตอบ:เนื่องจากความสำคัญของทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ต่อความสำเร็จในการเรียนและการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการเพิ่มเนื้อหาข้อสอบในส่วนนี้ และได้นำเอาหัวข้อการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไปไว้รวมอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ แทน ทำให้สัดส่วนคะแนนของวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงจากเดิม

 

7. ทำไมวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไม่มีหัวข้อวัดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย?

ตอบ: หัวข้อดังกล่าว ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของปีที่ผ่านมา ได้ถูกนำไปไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์ แทน