• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03ภาพรวมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปณิธานของคณะ  "สร้างคน มุ่งวิจัย รับใช้สังคม"

มุ่งวิจัย หมายถึง มุ่งค้นคว้าด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นอกจากนี้ คณะยังมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยในระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง (Research Laboratory) เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำวิจัยขั้นสูง รวมทั้งยังได้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ในกิจกรรมการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้น 5 ของอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบันได้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้แก่

กลุ่ม ISIS   : กลุ่มวิทยาการสารสนเทศ (Information Science and Intelligent Systems Group) ประกอบด้วย 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย

กลุ่ม NI       : กลุ่มระบบเครือข่าย (Networking and Internet Group) ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการวิจัย

กลุ่ม MET  : กลุ่มสื่อประสม (Multimedia and Embedded Technologies Group) ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการวิจัย

Research Areas

The research activities at the faculty are centered around a group of laboratories with their specializations encompassing three different research areas. Here is a short summary of each laboratory research interest and specialization.


ค้นหาแหล่งทุนวิจัย:  ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยสามารถค้นหาได้ที่ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี

http://www.research.rector.kmitl.ac.th/index.php


จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ

ตามแนวทางปฏิบัติใน คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในผนวก 9 หน้า 155

http://www.research.rector.kmitl.ac.th/Dataresearch/2555/21-index9.pdf  หรือ

http://www.kmitl.ac.th/kresearch/?page_id=697