• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03กลุ่มวิทยาการสารสนเทศ: Information Science and Intelligent Systems Group (ISIS)

Artificial Intelligence and Intelligent Systems Laboratory  (AIIS)   

The main focus of AIIS lab is to advance knowledge and technology in artificial intelligence, as well as to promote an application of AI techniques in information system context. In addition to theoretical work on development of intelligent agent techniques, some research topics for AI application include development of a Braille-English-Thai text translator, and a study on computer technology for visually impaired persons.

Computational Intelligence Laboratory (CI)

CIL is the laboratory that aims to develop the intelligence system that has the same thinking and learning process as human beings and has the ability to learn by itself, from its experience and from related information in the past. The lab also aims to develop computational intelligence algorithms that can help support the decision making of human beings or even replace human works.

Data Mining and Data Exploration Laboratory (DME)

The purposes of DME laboratory are researching, developing, implementing, knowledge publishing, human resource development and social service in data mining field. This includes investigation and data exploration for analyzing and making decision. Data mining technology can be used to solve problems in both government and business organizations such as use of data mining tools to find customer behavior patterns to improve products and business services.

Knowledge Management and Knowledge Engineering Laboratory (KMAKE)

KMAKE has been established with the aim to research, design, and develop technologies that support applications in the field of knowledge engineering and knowledge management. Important issues include knowledge discovery and knowledge acquisition, knowledge collection and organization, knowledge representation, knowledge filtering, knowledge dissemination, and impact of knowledge management within a social and organization context.

Artificial Intelligence and Intelligent Systems Laboratory

AIIS Lab  เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและบุคลากร โดยการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและการประยุกต์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีี้สู่สังคม ปัญญาประดิษฐ์เป็นการเสนอแนวคิด การนำความฉลาด หรือกระบวนการ หรือวิธีการคิด หรือใช้เหตุผลของสิ่งมีชีวิตเพื่อไปสร้างให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีความสามารถมีความฉลาดเช่นเดียวกับมนุษย์ได้สำหรับระบบอัจฉริยะ เป็นสาขาย่อยหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ อาจจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือระบบที่เรียกว่า “อินเทลลิเจนท์เอเจนท์”หรือ“โปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านอื่น ๆ อาทิ งานวิจัยเพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการทางการมองเห็น เช่น การพัฒนาโปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์และการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น กรณีเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

Computational Intelligence Laboratory

CI Lab  เป็นห้องห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีขั้นตอนการคิดและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับมนุษย์โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีต และเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมทางComputational Intelligence เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ หรือแม้กระทั่งทำงานแทนที่มนุษย์ 

Data Mining and Data Exploration Laboratory

DME Lab  จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี และบริการสังคมทางด้านดาต้าไมน์นิ่ง(Data Mining) พร้อมทั้งการสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล (Data Exploration) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยที่เทคโนโลยีทางด้านดาต้าไมน์นิ่งนี้ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอาทิเช่น การนำดาต้าไมน์นิ่งมาเป็นเครื่องมือในการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการกับองค์กรเพื่อใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการขององค์กร ให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด และที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญ และขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการทำดาต้าไมน์นิ่งในลักษณะต่างๆ 

Knowledge Management and Knowledge Engineering Laboratory
http://www.kmake.org

KMAKE Lab  เป็นศูนย์วิจัยและค้นคว้าทางวิศวกรรมองค์ความรู้ และการจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและค้นคว้า ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมองค์ความรู้และการบริหารองค์ความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีการเข้าถึงและการได้มาเทคโนโลยีการจัดระเบียบการจัดเก็บและการกลั่นกรององค์ความรู้เทคโนโลยีการกระจายองค์ความรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์ความรู้และผลกระทบของการจัดการองค์ความรู้กับองค์กรและสังคม ตัวอย่างหัวข้อการวิจัยและค้นคว้า ได้แก่ การสร้างและการค้นพบองค์ความรู้, การจัดระเบียบและการแทนองค์ความรู้, การกระจายและแบ่งปันความรู้,เทคโนโลยีภาษามาตรฐานและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้,ระบบและแบบจำลององค์ความรู้ต่าง ๆ