• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

งานทะเบียนนักศึกษา  (ระดับปริญญาตรี) +66 (0) 2723 4942 – 43  e-mail : undergrad@it.kmitl.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา        (ระดับปริญญาโทและเอก) +66 (0) 2723 4936-38,2723 4940   e-mail : graduate@it.kmitl.ac.th

งานกิจการนักศึกษา +66 (0) 2723 4944 – 45

งานพัสดุ                   +66 (0) 2723 4930 – 31

งานการเงิน              +66 (0) 2723 4933

งานบุคคล                +66 (0) 2723 4921 – 22

งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-723-4944

งานแผนงาน  02-723-4934-35

งานการเงินและบัญชี  02-723-4932-33

งานพัสดุ  02-723-4930-31

งานบริหารการวิจัย  02-723-4925

งานบริการวิชาการแก่สังคม  02-723-4927

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  02-723-4948-49

งานอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและยานพาหนะ  02-723-4980-82

 

เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ public_relation@it.kmitl.ac.th

เกี่ยวกับเว็บ webadmin@it.kmitl.ac.th

ติดต่อที่ลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1  ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ +66 (0) 2723 4921-22 โทรสาร +66 (0) 2723 4910