ผู้บริหาร

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-723-4884
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดี

02-723-4968
รองคณบดี
0-2723-4970
รองคณบดี
02-723-4974
รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

02-723-4956
ผู้ช่วยคณบดี
02-723-4979
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

02-723-4932
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ