• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02ภาพรวมหลักสูตร

 

>> สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ <<

 

ระบบการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System)

โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

ประเภทของหลักสูตร

1. หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Bachelor of Science Program in Information Technology)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่ กว้างไกล มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ใน สังคมได้เป็นอย่างดี และมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกแขนงวิชา ที่จะทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพโดยรวมของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศาสตร์เข้าด้วยกัน รวมถึงการศึกษา เพื่อมุ่งเน้น เฉพาะทางเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะไป ประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จ การศึกษาหรือศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป ในด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information System Technology: IST) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ การวางแผน จัดการ และดูแล ระบบสารสนเทศ

2. หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Master of Science Program in Information Technology)

มี 4 แขนงวิชาคือ

(1) แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ  เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

(2) แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 

(3) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy Program in Information Technology)

เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความชำนาญทั้ง เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ อันเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรของสังคม ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน และเพื่อดำเนินงานวิจัยประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ สามารถสร้าง เทคโนโลยีและนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลือง และ ความไม่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ในสาขาวิชาการ ที่นับเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง

ระยะเวลาการศึกษา

 1. หลักสูตรปริญญาตรี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 2. หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 3. หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี

โครงสร้างของหลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
 2. หลักสูตรปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้เลือก 2 แผน ดังต่อไปนี้
  (1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
  (2) แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษา รายวิชาไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระหรือการทำโครงการพัฒนาระบบงานหรือโครงการ ศึกษากรณีพิเศษเทียบได้ 3 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต และมีการ สอบประมวลความรู้
 3. หลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้น ปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท

อัตราค่าเล่าเรียน

 1. หลักสูตรปริญญาตรี
  1.1  นักศึกษาหลักสูตรปกติ             เหมาจ่ายภาคเรียนละ  32,000 บาท
  1.2  นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ       เหมาจ่ายภาคเรียนละ  70,000 บาท

         2. หลักสูตรปริญญาโท                เหมาจ่ายภาคเรียนละ  45,000 บาท

         3. หลักสูตรปริญญาเอก               เหมาจ่ายภาคเรียนละ  87,000 บาท

วันและเวลาสถานที่จัดการเรียนการสอน

 • นักศึกษาภาคปกติ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นักศึกษาภาคสมทบ : วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*** โดยนักศึกษาภาคปกติ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย ***

 

**การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา -->  รายละเอียดเพิ่มเติม