• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02ทุนการศึกษาและสวัสดิการ

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

ทุนการศึกษาโควตาประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีดังนี้

1.ทุนโควตานักเรียนเรียนดี

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

 

2. ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

ทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
2..ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน และ
3. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก               และนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
4.  นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน  5
สาขาวิชาดังนี้คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา จะได้รับทุนการศึกษา
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก
5.  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. หรือได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก
6.  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท.จะได้รับทุนการศึกษา
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 4 ปี 
7. ในช่วงระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาที่ได้ระบุในข้อ 3 – 5  นักศึกษาจะต้องได้
คะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (GPS) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป (ที่อยู่ในช่วงที่ระบุในข้อ 3-5)

3. ทุนโควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

 

4. ทุนโควตาโครงการนักเรียนช้างเผือก

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

5. ทุนโควตาโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษา
  คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา      
1.  ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน          

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาค
 การศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

6. ทุนรับตรง (คณะจัดสอบเอง)

ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา     
               ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 3 ทุน และคะแนนสอบสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ทุน คะแนนสอบสูงสุดวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน                       

การได้รับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 1 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1
 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทอื่นๆที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ทุนเรียนดีอันดับหนึ่ง
  2. ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์