• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02รอบที่ 2 โควตา

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบบโควตา รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ

โรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------------------

          

                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOUประจำปีการศึกษา 2562โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 จำนวนรับ            65   คน

1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ       จำนวนรับ            15   คน

 

*** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 2 สาขาวิชา ***

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

1.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยจังหวัดดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

หรือ

1.2 โรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 146 โรงเรียน  (ตามเอกสารแนบท้าย)

 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3. มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

6. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

9. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

หมายเหตุ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม

 

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางwww.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 6 มีนาคม 2562

สอบข้อเขียน

วันที่ 9 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางwww.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 22 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House

วันที่ 24เมษายน 2562

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2562

 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

 

5.เอกสารประกอบการสมัคร (ให้นำมาในวันสอบข้อเขียน)

5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

              5.2 สำเนาผลคะแนน GAT – PAT1  (ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

         

หมายเหตุ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์

 

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

         การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

6.1 คะแนนการสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

          6.1.1 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                          46 คะแนน

          6.1.2 ทักษะการคิดทางคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking Skills)      54 คะแนน

รวมคะแนนการสอบข้อเขียน 100คะแนน

 

** รายละเอียดหัวข้อการสอบข้อเขียน สามารถดูได้ที่

https://tcas.it.kmitl.ac.th/docs/exam-sample.pdf

 

6.2 การสอบสัมภาษณ์  

6.3 คะแนนสอบ GAT – PAT1 รวมคะแนน 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

 

 

 

ค่าน้ำหนัก (%)

ลำดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT

ความถนัดทั่วไป

PAT1

คณิตศาสตร์

1.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

40%

60%


ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์

ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      

7. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House

          ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่  วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

          ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing Houseและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.thและชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

 

9. การตัดสิทธิ์

          9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          9.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อ

ยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          9.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

โรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

1

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2

โรงเรียนประชานิเวศน์

3

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

4

โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)

5

โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)

6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

7

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

8

PAN-ASIA international school

9

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

10

โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์

11

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีลาดพร้าว

12

โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน

13

สถาบันการบินเอเชีย

14

สถาบันดนตรียามาฮ่าเอ็นโพเรียม

15

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

16

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

17

โรงเรียนมารีวิทย์

18

โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

19

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

20

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

21

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

22

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

23

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

24

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

25

โรงเรียนราชดำริ

26

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

27

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

28

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

29

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

30

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

31

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

32

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

33

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

34

โรงเรียนบางกะปิ

35

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

36

โรงเรียนมหรรณพาราม

37

โรงเรียนมักกะสันพิทยา

38

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

39

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

40

โรงเรียนวัดราชบพิธ

41

โรงเรียนศรีพฤฒา

42

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

43

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

44

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

45

โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

46

โรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง”

47

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

48

โรงเรียนทวีธาภิเศก

49

โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

50

โรงเรียนธิดาแม่พระ

51

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

52

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

53

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

54

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยา

55

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

56

โรงเรียนเพรักษ์มาตาวิทยา

57

โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม

58

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

59

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

60

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

61

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

62

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

63

โรงเรียนปากเกร็ด

64

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

65

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

66

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

67

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

68

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

69

โรงเรียนสมุทรปราการ

70

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

71

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

72

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

73

โรงเรียนสตรีระนอง

74

โรงเรียนสาธิตบางนา

75

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

76

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร

77

โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

78

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

79

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

80

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

81

โรงเรียนสารวิทยา

82

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

83

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

84

โรงเรียนศรียาภัย

85

โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์1"

86

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

87

โรงเรียนชลกันยานุกูล

88

โรงเรียนดัดดรุณี

89

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

90

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

91

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

92

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

93

โรงเรียนหอวัง

94

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

95

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

96

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

97

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

98

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

99

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

100

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2

101

โรงเรียนเทพศิรินทร์

102

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

103

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

104

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

105

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

106

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

107

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

108

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

109

โรงเรียนอุดมศึกษา

110

โรงเรียนวาวีวิทยาคม

111

สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

112

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2

113

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4

114

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

115

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

116

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

117

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

118

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

119

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

120

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

121

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

122

โรงเรียนบางบัวทอง

123

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

124

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125

โรงเรียนราษฏร์นิยม

126

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

127

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

128

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

129

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

130

โรงเรียนพานพิทยาคม

131

โรงเรียนนิรมลชุมพร

132

โรงเรียนศึกษานารี

133

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

134

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

135

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

136

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

137

โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

138

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

139

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

140

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

141

โรงเรียนปัญจดี

142

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

143

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

144

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

145

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

146

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์