• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2562

---------------------------------

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

2. จำนวนและประเภทการรับ     

สาขาวิชา /

ประเภทการรับ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

(จำนวนรับ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

(จำนวนรับ)

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio 

    1) คะแนนผลการเรียน

    2) สอบสัมภาษณ์

40

15

10

รอบที่ 2 โควตา

    1) คะแนน GAT/PAT

    2) สอบข้อเขียน

    3) สอบสัมภาษณ์

65

15

-

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

    1) คะแนน GAT/PAT

    2) สอบสัมภาษณ์

100

20

10

รอบที่ 4 Admission

    1) คะแนน O-NET

    2) คะแนน GAT/PAT

    3) GPAX

    4) สอบสัมภาษณ์

15

5

-

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

    1) สอบสัมภาษณ์

-

-

10

รวม

220

55

30

 

3. กำหนดการรับสมัคร

     3.1 รอบที่ 1 Portfolio    **กำหนดการรับสมัครวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 

             - โครงการนักเรียนที่มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) 

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

              1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

              2.  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

 

             - โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

               คุณสมบัติของผู้สมัคร

               1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

               ประเภทที่ 1  เป็นประเภทที่เคยเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศหรือการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

                                  2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00 และในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

                                  3. มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                  4. เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National SoftwareContest: NSC)และ National Linux Competition (NLC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ

                                 5. ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

                 ประเภทที่ 2  เป็นประเภทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

                                  2. มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                  3. ได้ยื่นหรือได้รับอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หรือ

                                  4. มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง

 

                2. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

                                  1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                  2. เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ

                                  3. เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ

                                  4. เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ

                                  5. เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา

 

                 - สำหรับผู้สมัครทั่วไป (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

                    คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

                    2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

                          2.1  มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

                                 1. มีผลการสอบ SAT I

                                 2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

                                 3. ACT (Math section)

                                 4. AP test for a mathematical subject

                                 5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

                                 6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

                                 7. IB-Diploma for a mathematical subject

                                 8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

                                 9. Gaokao score of Mathematics

                                10. PAT1 

                                11. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

หรือ

                         2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป      

                         2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                               2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                          1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

                                          2. TOEFL (ITP or paper-based test)

                                          3. IELTS

                                          4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

                                          5. Gaokao score of English Language

                                          6. CU-TEP

                                          7. TU-GET

                                          8. GAT (Part 2)

                                          9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

                         มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                         2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

 

                       - สำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

                          คุณสมบัติของผู้สมัคร

                          1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเท่า

                          2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                              2.1  มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

                                     1. มีผลการสอบ SAT I

                                     2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

                                     3. ACT (Math section)

                                     4. AP test for a mathematical subject

                                     5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

                                     6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

                                     7. IB-Diploma for a mathematical subject

                                     8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

                                     9. Gaokao score of Mathematics

                                    10. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ

หรือ

                             2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

                             2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                     2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                              1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

                                              2. TOEFL (ITP or paper-based test)

                                              3. IELTS

                                              4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

                                              5. Gaokao score of English Language

                                              6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

                                   2.3.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ      

                            2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

  

     3.2 รอบที่ 2 โควตา   **กำหนดการรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562

(ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

             1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

             2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

              3. เป็นนักเรียนของโรงเรียนดังต่อไปนี้

                   3.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

                   3.2 โรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

              4. มีคะแนนสอบ GAT – PAT1 โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้

                   GAT   =   40%   และ   PAT1 =  60%

 

      3.3 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   **กำหนดการรับสมัครวันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

             1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

             2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

             3. มีคะแนนสอบ GAT – PAT1 โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้

                  GAT   =   40%   และ   PAT1 =  60%

 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

             1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

             2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

                 2.1  มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

                        1. มีผลการสอบ SAT I

                        2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

                        3. ACT (Math section)

                        4. AP test for a mathematical subject

                        5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

                        6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

                        7. IB-Diploma for a mathematical subject

                        8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

                        9. Gaokao score of Mathematics

                       10. PAT1 

                       11. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

หรือ

                 2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป      

                 2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                       2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                                 1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

                                 2. TOEFL (ITP or paper-based test)

                                 3. IELTS

                                 4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

                                 5. Gaokao score of English Language

                                 6. CU-TEP

                                 7. TU-GET

                                 8. GAT (Part 2)

                                 9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

                 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                 2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

                 2.5  มีคะแนนสอบ GAT – PAT1 โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้

                        GAT   =   40%   และ   PAT1 =  60%

 

      3.4 รอบที่ 4 Admission   **กำหนดการรับสมัครวันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562

              (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

               คุณสมบัติของผู้สมัคร

               1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

               2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

               3. มีคะแนนสอบ Admission โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้

  • GPAX          =   20%
  • O-NET         =   30%
  • GAT/PAT     =   (GAT = 10%,  PAT 1 = 20%, PAT 2 = 20%)

 

      3.5 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ   **กำหนดการรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

       - สำหรับผู้สมัครทั่วไป (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

          2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

               2.1  มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

                      1. มีผลการสอบ SAT I

                      2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

                      3. ACT (Math section)

                      4. AP test for a mathematical subject

                      5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

                      6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

                      7. IB-Diploma for a mathematical subject

                      8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

                      9. Gaokao score of Mathematics

                     10. PAT1 

                     11. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

หรือ

              2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป      

              2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                     2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                              1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

                              2. TOEFL (ITP or paper-based test)

                              3. IELTS

                              4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

                              5. Gaokao score of English Language

                              6. CU-TEP

                              7. TU-GET

                              8. GAT (Part 2)

                              9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

              มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

             2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

 

         -  Overseas students 

             Applicant qualifications

             2.1 The applicant must have graduated from or currently be in Matthayom 6 or equivalent level from an international school or high school abroad that has been approved by the Ministry of Education of Thailand.

             2.2 Applicants must have scored on one of the following mathematical tests.

                   2.2.1  Following as :

Mathematical Tests

1. SAT I

2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

   3. ACT (Math section)

   4. AP test for a mathematical subject

   5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject

   6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

   7. IB-Diploma for a mathematical subject

8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

    9. Gaokao score of Mathematics

   10. Other Math Score

        Or

                  2.2.2 Have a GPA of all mathematical subjects at the high school level of more than 70% or 3.0 (for the A – F grading system).

             2.3 Applicants must have scored on one of the following English tests .

                  2.3.1 Following as:

English Tests

   1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

   2. TOEFL (ITP or paper-based test)

   3. IELTS

   4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

   5. Gaokao score of English Language

   6. CU-TEP

   7. TU-GET

   8. Other English Scores 

Or

                  2.3.2  The applicant has been studying for two years or longer in a school or a college outside Thailand in which the primary language of instruction is English.

           2.4  The exam scores in 2.2.1 and 2.3.1 are not more than 2 years old.

 

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท

    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 70,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

Facebook: ITLadkrabang

โทรศัพท์ 0-2723-4939 , 0-2723-4943