• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็น ผู้สำเร็จ การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบโอน มาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็น ผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามระเบียบ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้า เรียนใน ระดับปริญญาตรี

ระบบการศึกษา

 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 2. ระบบหน่วยกิต คิดเป็นหน่วยกิตดังนี้
  - รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
  - รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
  - การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
  - การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ใช้เวลาทำโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • สำหรับนักศึกษาไม่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
 • สำหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตรสำหรับนักศึกษาไม่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต                                                                - กลุ่มวิชาแกน   12  หน่วกิต                                                                    - คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  9 หน่วยกิต                                       - พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ    3  หน่วยกิต                                                          
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     67   หน่วยกิต
                                                          - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ        18   หน่วยกิต                                   - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                 27   หน่วยกิต                                   - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           13   หน่วยกิต                                   - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                  9   หน่                                               
  - กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต                                                                - กลุ่มวิชาแกน   12  หน่วกิต                                                                    - คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  9 หน่วยกิต                                       - พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3  หน่วยกิต                                                          
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     67   หน่วยกิต
                                                          - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ        18   หน่วยกิต                                   - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                 27   หน่วยกิต                                   - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           13   หน่วยกิต                                   - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                  9   หน่วยกิต                              - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต                                            
  - กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ (ไม่อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06016200

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS

3 3(2-2-5)
06016204

การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(2-2-5)
06016205

ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

INTRODUCTION TO   COMPUTER  SYSTEMS

3 3(2-2-5)
90010005

การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

THAI SOCIAL – GEOGRAPHIC DESIGN

3 3 (3-0-6)
90010006

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

MATHEMATICS AND COMPUTER FOR DAILY LIFE

3 3 (3-0-6)
90020001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

FOUNDATION ENGLISH 1

3 3 (3-0-6)
  รวม   18

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016201

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ              

MATHEMATICS FOR  INFORMATION TECHNOLOGY

3 3 (3-0-6)
06016206

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COMPUTER PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
06016207

 

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM

3 3 (3-0-6)
06016208

เทคโนโลยีสื่อประสมและเว็บ

MULTIMEDIA  AND WEB TECHNOLOGY

3 3(2-2-5)
06016209

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(3-0-6)
90020002

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

FOUNDATION ENGLISH 2

3 3 (3-0-6)
  รวม   18

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต  ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016202

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

DISCRETE   MATHEMATICS

3 3(3-0-6)
06016210

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

3 3(3-0-6)
06016211

การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

3                           3(2-2-5)
06016212

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

FUNDAMENTALS OF COMPUTER NETWORKS

3 3(3-0-6)
06016213

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3 3(3-0-6)
90020003

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF  READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH

3 3(3-0-6)
  รวม   18

 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016203

ความน่าจะเป็นและสถิติ

PROBABILITY AND STATISTICS

3 3(3-0-6)
06016214

การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

COMPUTER NETWORKING FOR ENTERPRISE AND ISP

3 3(3-0-6)
06016215

การสร้างโปรแกรมเว็บ

WEB PROGRAMMING

3

3(2-2-5)

06016216

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

3

3(3-0-6)

06016217

แนวคิดระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEM CONCEPTS

3

3(2-2-5)

90020004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ENGLISH FOR COMMUNICATION

3 3(3-0-6)
  รวม   18

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016218

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

INFORMATION SYSTEM SECURITY

3 3(3-0-6)
06016219

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

SOFTWARE ENGINEERING

3 3(3-0-6)
06016220

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(3-0-6)
06016221

การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

HUMAN INTERFACE DESIGN

3 3(3-0-6)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง1

   
06016227

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

MOBILE  DEVICE PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
90030xxx

วิชาเลือกทางมนุษย์ศาสตร์1

ELECTIVE COURSE IN HUMANITY1

3 3(3-0-6)
  รวม   18

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016222

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

3 3(3-0-6)
06016223

สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ

SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS

1 1(1-0-2)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง 2

   
06016228

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิศวกรรมความต้องการ

REQUIREMENT ENGINEERING

3 3(3-0-6)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง3

   
06016229

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

3 3(3-0-6)
060162xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1

ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY1

3 3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
90040xxx

วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ 1

ELECTIVE COURSE IN SOCIAL SCIENCE1

3 3(3-0-6)
 

วิชาเลือกเสรี 1

FREE ELECTIVE COURSE 1

3 3(3-0-6)
  รวม   19

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา  

 หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06016224

โครงงาน 1

PROJECT 1

3 3(0-9-0)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง 4

3  
06016230

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เอสโอเอและการโปรแกรมเชิงบริการ

SOA AND SERVICE PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
060162xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2

ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 2

  3(3-0-6)
90030xxx

วิชาเลือกทางมนุษย์ศาสตร์2

ELECTIVE COURSE IN HUMANITY2

  3(3-0-6)
 

วิชาเลือกเสรี 2

FREE ELECTIVE COURSE 2

  3(3-0-6)
  รวม   15

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016225

โครงงาน 2

PROJECT 2

3 3(0-9-0)

06016226

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY  LAWS AND  ETHICS

3 3(3-0-6)
90040xxx

วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ 2

ELECTIVE COURSE IN SOCIAL SCIENCE2

3 3(3-0-6)
  รวม   9

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา (อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06016200

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS

3 3(2-2-5)
06016204

การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(2-2-5)
06016205

ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

INTRODUCTION TO   COMPUTER  SYSTEMS

3 3(2-2-5)
90010005

การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

THAI SOCIAL – GEOGRAPHIC DESIGN

3 3 (3-0-6)
90010006

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

MATHEMATICS AND COMPUTER FOR DAILY LIFE

3 3 (3-0-6)
90020001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

FOUNDATION ENGLISH 1

3 3 (3-0-6)
  รวม   18

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016201

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ              

MATHEMATICS FOR  INFORMATION TECHNOLOGY

3 3 (3-0-6)
06016206

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COMPUTER PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
06016207

 

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM

3 3 (3-0-6)
06016208

เทคโนโลยีสื่อประสมและเว็บ

MULTIMEDIA  AND WEB TECHNOLOGY

3 3(2-2-5)
06016209

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(3-0-6)
90020002

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

FOUNDATION ENGLISH 2

3 3 (3-0-6)
  รวม   18

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต  ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016202

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

DISCRETE   MATHEMATICS

3 3(3-0-6)
06016210

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

3 3(3-0-6)
06016211

การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

3                           3(2-2-5)
06016212

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

FUNDAMENTALS OF COMPUTER NETWORKS

3 3(3-0-6)
06016213

ะบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3 3(3-0-6)

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF  READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH

3 3(3-0-6)
  รวม   18

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016203

ความน่าจะเป็นและสถิติ

PROBABILITY AND STATISTICS

3 3(3-0-6)
06016214

การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

COMPUTER NETWORKING FOR ENTERPRISE AND ISP

3 3(3-0-6)
06016215

การสร้างโปรแกรมเว็บ

WEB PROGRAMMING

3

3(2-2-5)

06016216

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

3

3(3-0-6)

06016217

แนวคิดระบบฐานข้อมูล

DATABASE SYSTEM CONCEPTS

3

3(2-2-5)

90020004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ENGLISH FOR COMMUNICATION

3 3(3-0-6)
  รวม   18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016218

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

INFORMATION SYSTEM SECURITY

3 3(3-0-6)
06016219

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

SOFTWARE ENGINEERING

3 3(3-0-6)
06016220

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 3(3-0-6)
06016221

การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

HUMAN INTERFACE DESIGN

3 3(3-0-6)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง1

   
06016227

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

MOBILE  DEVICE PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
90030xxx

วิชาเลือกทางมนุษย์ศาสตร์1

ELECTIVE COURSE IN HUMANITY1

3 3(3-0-6)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง 2

   
06016230

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เอสโอเอและการโปรแกรมเชิงบริการ

SOA AND SERVICE PROGRAMMING

3 3(2-2-5)
  รวม   18

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016222

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

3 3(3-0-6)
06016223

สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ

SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS

1 1(1-0-2)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง3

   
06016229

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

3 3(3-0-6)
 

วิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนง4

   
06016229

แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

3 3(3-0-6)
060162xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1

ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY1

3 3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
90040xxx

วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ 1

ELECTIVE COURSE IN SOCIAL SCIENCE1

3 3(3-0-6)
 

วิชาเลือกเสรี 1

FREE ELECTIVE COURSE 1

3 3(3-0-6)
  รวม   19

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชือวิชา  

 หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016281

สหกิจศึกษา

COOPERATIVE    EDUCATION                                                                      

3 6 (0-270-0)
  รวม   6

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชือวิชา 

หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06016226

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY  LAWS AND  ETHICS

3 3(3-0-6)
060162xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2

ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY2

3 3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
90030xxx

วิชาเลือกทางมนุษย์ศาสตร์1

ELECTIVE COURSE IN HUMANITY1

  3(3-0-6)
90030xxx

วิชาเลือกทางมนุษย์ศาสตร์2

ELECTIVE COURSE IN HUMANITY2

  3(3-0-6)
 

วิชาเลือกเสรี 2

FREE ELECTIVE COURSE 2

  3(3-0-6)
  รวม   18