หลักสูตร

03136009
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน (PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE)
ไม่มี

การนำองค์ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น เช่นความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ การคิดการแก้ปัญหา การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ การปรับตัวทางด้านอารมณ์  บุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

03136013
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน (PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT )
ไม่มี

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อการเข้าใจและจัดการ “ตน” เชาวน์อารมณ์ ความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การจัดการกับความเครียด การทำงานในองค์การ การสร้างคุณค่าชีวิต

03126001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
พุทธปรัชญา (Philosophy of Buddhism)

ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ศึกษาวิวัฒนาการทางพุทธปรัชญาในอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และในตะวันตก ในเรื่องของอภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกวิทยา และคุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ทั้งจากพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมาย สูงสุดของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมาย และเกณฑ์การตัดสินจริยธรรม และศึกษาทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อย้ำให้เห็นความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมายและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมได้เด่นชัดขึ้น

03126001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
พุทธปรัชญา (PHILOSOPHY OF BUDDHISM)
ไม่มี

ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ศึกษาวิวัฒนาการทางพุทธปรัชญาในอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และในตะวันตก ในเรื่องของอภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกวิทยา และคุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ทั้งจากพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมาย     สูงสุดของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมาย และเกณฑ์การตัดสินจริยธรรม และศึกษาทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อย้ำให้เห็นความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมายและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมได้เด่นชัดขึ้น

03126005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)

ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ศึกษาวิวัฒนาการทางพุทธปรัชญาในอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และในตะวันตก ในเรื่องของอภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกวิทยา และคุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ทั้งจากพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมาย สูงสุดของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมาย และเกณฑ์การตัดสินจริยธรรม และศึกษาทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อย้ำให้เห็นความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมายและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมได้เด่นชัดขึ้น

03126005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (PHILOSOPHY OF SCIENCE )
ไม่มี

ศึกษากำเนิดของวิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นคำตอบหนึ่งในหลาย ๆ  คำถามของปัญหาความจริงแห่งจักรวาล  วิทยาศาสตร์ในฐานะวิธีการหาความรู้วิธีหนึ่งในหลาย ๆ  วิธีที่มีอยู่ในโลก อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิต และความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาในปรัชญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ

03126007
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ (ETHICS AND AESTHETICS)
ไม่มี

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  วิวัฒนาการ  และลักษณะทางปรัชญาเกี่ยวกับความงาม หรือ   คุณวิทยา สาขาจริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งในส่วนที่มีพื้นฐานมาจากคติ  ความเชื่อ ศาสนา และจากแนวความคิดที่เป็นปรัชญาล้วน ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์หลักการจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในศิลปะ

03126008
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานทางศาสนา (FUNDAMENTALS OF RELIGIONS)
ไม่มี

ศึกษาศาสนาที่สำคัญของโลก เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามและแนวคิดทางศาสนาร่วมสมัย โดยศึกษาหลักการ อุดมการณ์ คำสอนที่สำคัญ ศิลปะและสุนทรียะทางศาสนา ศึกษาปริบททางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของแต่ละศาสนาดังกล่าว ศึกษาบทบาทของศาสนากับสังคม เพื่อเข้าใจศาสนาต่างๆ อย่างเป็นวิชาการ และเพื่อเข้าใจและการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างศาสนา

03136006
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ (HUMAN RELATIONS )
ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม ศิลปะการพูด การสนทนาและการฟัง การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย โดยเรียนรู้อารยธรรมของมนุษย์ในแง่ของอารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม

03136007
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต (PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE)
ไม่มี

ศึกษาทฤษฎีทางบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคมและส่วนตัว แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต พฤติกรรมอปกติ ความผิดปกติทางอารมณ์ และความเจ็บป่วยทางจิตใจ ตลอดจนการบำบัดรักษา การฟื้นฟู การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคล

03146001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การพลศึกษาเบื้องต้น (INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION)
ไม่มี

การศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังกาย และสมรรถภาพของร่างกาย การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของกิจกรรมทางพลศึกษา กิจกรรมกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การจัดกิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมเพื่อนันทนาการ การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

03146002
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการสุขภาพ (HEALTH MANAGEMENT)
ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีสุขภาพดี การพักผ่อนและการนอนหลับ การจัดการ การปฏิบัติและการทดสอบทางสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ โภชนาการเพื่อสุขภาพ  โรคส่วนบุคคลและโรคติดต่อ การเลือกใช้บริการทางการแพทย์

03146005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักความปลอดภัยในการทำงาน (PRINCIPLES OF SAFETY AT WORK)
ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงาน สาเหตุของการเกิดอันตรายต่างๆ หลักการสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและในอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัย การจัดเก็บวัสดุในหน่วยงาน การจัดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ

03146007
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE)
ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตกับสังคมปัจจุบันโดยเน้นเรื่องการเสริมสร้าง การดูแลรักษาและการพัฒนาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและกิจกรรมทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

03156005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคนิคการวิจัยและการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ (RESEARCH TECHNIQUES AND SCIENTIFIC REPORT WRITING)
ไม่มี

ศึกษาขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย วิธีวิจัย วิธีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารและการเขียนเอกสารการวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมสัมมนา

03166003
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
อารยธรรมไทย (THAI CIVILIZATION)
ไม่มี

ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านเมืองเป็นรัฐอิสระ จนเป็นราชอาณาจักรที่มี      เอกภาพและความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปะ             วรรณคดี ดนตรี และสถาปัตยกรรมทางด้านที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมราชสำนักและวัฒนธรรมพื้นบ้าน        ซึ่งประกอบกันเป็นวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสร้างความมุ่งหวังและอุดมการณ์ของชาติในสภาพการณ์ปัจจุบัน

03166007
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การท่องเที่ยว (TOURISM)
ไม่มี

ให้ความหมายของการท่องเที่ยว ความสำคัญของการท่องเที่ยวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิชาการท่องเที่ยว กับวิชาอื่นๆ พัฒนการของการท่องเที่ยวทั้งระดับโลกและของประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน  มีการศึกษานอกสถานที่

03166009
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (GEOGRAPHY HISTORY FOR TOURISM)
ไม่มี

ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละภาค ซึ่งนำไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีการปรับตัวผสมผสานกับอารยธรรมอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรรวมทั้งศึกษาเอกลักษณ์ของอารยธรรมไทย ทางด้านสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม ศิลปกรรมและอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่

03176001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม (LIFE AND ENVIRONMENT)
ไม่มี

ศึกษากฎเกณฑ์โดยทั่วไปของนิเวศวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนาคตของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

03176002
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (NATURAL RESOURCE CONSERVATION )
ไม่มี

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกหลักการ เช่น ดิน ป่าไม้   น้ำ   แร่ธาตุ   สัตว์ป่า   พลังงานธรรมชาติ   และกำลังคน   เป็นต้น   โดยเน้นพิเศษในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

03196002
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ (INTEGRATED HUMANITIES )
ไม่มี

ศึกษาวิทยาการทางมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นแนวความคิด ศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าใจมนุษย์โดยภาพรวม ในฐานะเป็นปัจเจกชนและในลักษณะที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรมและทางจิตวิทยา โดยศึกษาจากกระบวนวิชาต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์