หลักสูตร

06017151
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ ทบทวนแนวคิดโครงสร้างข้อมูล และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์

06017152
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT)
ไม่มี

ประเภทของระบบสารสนเทศและผู้ใช้งาน การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบแบบทำนายได้และแบบปรับตัวได้ รูปแบบอื่นๆของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ เปรียบเทียบแบบแผนการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้างและเชิงอ็อบเจกต์ การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ การสำรวจความต้องการ เทคนิคการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ การจำลองยูสเคส แผนภาพคลาส การประเมินทางเลือกในการอิมพลีเมนต์ระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียด การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน แผนภาพปฏิสัมพันธ์ แผนภาพผังสถานะ แผนภาพแพ็คเกจ การออกแบบสามลำดับชั้น แบบรูปการออกแบบ ผลกระทบของการออกแบบต่อการบำรุงรักษา

06017153
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
ไม่มี

แนะนำระบบสารสนเทศและพื้นฐานการจัดการ บทบาทระบบสารสนเทศในธุรกิจและองค์กรสมัยใหม่ การใช้ระบบสารสนเทศในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การประมวลผลทรานแซคชั่น การสนับสนุนการตัดสินใจ ความอัจฉริยะทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การจัดการความรู้ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมทั้งประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

06017154
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
1 (1-0-2)
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ (INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING)
ไม่มี

แนะนำระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ  การเลือกแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้สารสนเทศ การประเมินและสังเคราะห์สารสนเทศที่ได้รับ การวางแผนในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ แนวปฏิบัติและข้อแนะนำในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ ประเด็นด้านกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเผยแพร่สารสนเทศ

06017751
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (GRADUATE RESEARCH SEMINAR)
ไม่มี

การศึกษาในหัวข้อวิจัยและการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของ นักศึกษาแต่ละคน การเขียนบทความวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมในการสัมมนาและ การบรรยายงานวิจัยตามที่กำหนดโดยอาจารย์ประจำวิชา

Study on current research and literature review on topics of interest for each student; research paper writing; academic presentation; participation in research seminar and lectures as assigned by a course instructor. 

06017752
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
การศึกษาอิสระ 1 (INDEPENDENT STUDY 1)
ไม่มี

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ตามความสนใจหรือ ความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

An independent study or research on topic of interest in information technology under the supervision of an advisor

06017801
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

 

Operating systems, computer system architecture, data structures, algorithm and programming concepts, object-oriented programming concepts, database system concepts, database design, information representation and retrieval.

ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล แนวคิดขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล  การแทนและค้นคืนสารสนเทศ

06017802
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT )
ไม่มี

 

ประเภทของระบบสารสนเทศและผู้ใช้งาน การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบแบบทำนายได้และแบบปรับตัวได้ รูปแบบอื่นๆของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบเชิงออปเจกต์ การวางแผนโครงการ การสำรวจความต้องการ เทคนิคการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ การจำลองยูสเคส แผนภาพคลาส การประเมินทางเลือกในการอิมพลีเมนต์ระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียดเชิงออปเจกต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน แผนภาพปฏิสัมพันธ์ แผนภาพผังสถานะ แผนภาพแพ็คเกจ การออกแบบสามลำดับชั้น แบบรูปการออกแบบ จริยธรรมวิชาชีพ

Types of information systems and users, information systems strategic planning, systems development life cycle, predictive and adaptive SDLC, SDLC variations, object-oriented approaches to system development, project planning, requirement investigation, analysis modeling techniques, use case modeling, class diagrams, evaluating implementation alternatives, architecture design, detailed design, user interface design, interaction diagrams, state chart diagrams, package diagrams, three-layer design, design patterns, professional ethics.

06017803
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
ไม่มี

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและพื้นฐานการจัดการ บทบาทระบบสารสนเทศในธุรกิจและองค์กรสมัยใหม่ การใช้ระบบสารสนเทศในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การประมวลผลทรานแซคชั่น การสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาธุรกิจ การจัดการความรู้ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ และระบบวิสาหกิจ เป็นต้น การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมทั้งประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

The introduction of information systems and managementbasis, the role of information systems in businessesand modern organizations, the use of information systems in strategic moveand competitiveness, the infrastructure of information technology such as hardware, software, telecommunications, the Internet, database, and emerging technologies, the applications of management information systems in business environment such as transaction processing, decision making support, expert system, business intelligence, knowledge management, e-commerce, supply chain management, customer relationship management, enterprise resource planningand enterprise system, the build of management information systems, including the issues of ethics and society.

06017804
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
1 (1-0-2)
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ (INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING)
ไม่มี

การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ  การเลือกแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้สารสนเทศ การประเมินและสังเคราะห์สารสนเทศที่ได้รับ การวางแผนในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ แนวปฏิบัติและข้อแนะนำในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ ประเด็นด้านกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเผยแพร่สารสนเทศ

 

Defining the goals and scope of needed information, choosing information sources, accessing the needed information effectively and efficiently, evaluating and synthesizing the obtained information, planning for writing a technical document, practice and guidelines in writing a technical document, legal and ethical issues in using and publishing information.

06017851
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
ไม่มี

ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการใช้ระบบสารสนเทศในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์กรและการจัดการ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม เครือข่าย ฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ระบบวิสาหกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการ วางแผนทรัพยากร วิสาหกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาธุรกิจ การจัดการความรู้ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร การจัดสร้างและการจัดการระบบสารสนเทศ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

Overview of management information systems; using information systems in strategic move and competitive advantage; organization and management; hardware, software, telecommunications, networks, database, and data warehouse technologies; integrated information systems; enterprise systems, supply chain management (SCM), customer relationship management (CRM), human resource management (HRM), and enterprise resource planning (ERP); decision support systems; expert systems; business intelligence; knowledge management; e-commerce; enterprise architecture; building and managing information systems; ethical and social issues

06017852
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT)
ไม่มี

ประเภทของระบบสารสนเทศและผู้ใช้งาน การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบแบบท านายได้และแบบปรับตัวได้ รูปแบบอื่นๆ ของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบเชิงอ็อบเจกต์ การวางแผนโครงการ การส ารวจ ความต้องการ เทคนิคการสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์การจ าลองยูสเคส แผนภาพคลาส การประเมินทางเลือกในการอิมพลีเมนต์ระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียดเชิง ออปเจกต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และส่วนติดต่อกับระบบ แผนภาพปฏิสัมพันธ์ แผนภาพผังสถานะ แผนภาพแพ็คเกจ การออกแบบสามล าดับชั้น ดีไซน์แพตเทิร์น ฐานข้อมูล การควบคุม ความปลอดภัย จริยธรรมวิชาชีพ การพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

 

Types of information systems and users; information systems strategic planning; systems development life cycle (SDLC); predictive and adaptive SDLC, SDLC variations; objectoriented approaches to system development; project planning; requirement investigation; analysis modeling techniques; use case modeling; class diagrams; evaluating implementation alternatives; architecture design; detailed design; user and system interface design; interaction diagrams; state chart diagrams; package diagrams; three-layer design; design patterns; database; control; security; professional ethics; current development in information system.

06017853
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
2 (2-0-4)
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ (INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING)
ไม่มี

การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ การเลือกแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้สารสนเทศ การประเมินและ สังเคราะห์สารสนเทศที่ได้รับ การวางแผนในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ แนวปฏิบัติและข้อแนะน า ในการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ ประเด็นด้านกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเผยแพร่ สารสนเทศ

Defining the goals and scope of needed information; choosing information sources; accessing the needed information effectively and efficiently; evaluating and synthesizing the obtained information; planning for writing a technical document; practices and guidelines in writing a technical document; legal and ethical issues in using and publishing information

06017854
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT)
ไม่มี

การจัดการแฟ้มข้อมูล โครงสร้างระเบียน ข้อมูลกลุ่มซ้ำ แฟ้มข้อมูลเปรียบเทียบกับ ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมสามระดับ แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้นและเชิงโครงข่าย แบบจำลองข้อมูล เชิงสัมพันธ์ กฎบูรณภาพ การขึ้นต่อกันเชิงฟังก์ชัน คีย์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล)

File organizations; record structures; repeating groups; data files vs databases; three-level schemata; hierarchical and network data models; relational model; integrity rules; functional dependency; key; entity-relationship (ER) model; normalization; structured query language (SQL).

06017855
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ (RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS)
ไม่มี

กระบวนการการวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดปัญหา วิจัย การเขียนสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกการสุ่มข้อมูล การเขียนข้อเสนองานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Research process; research problem formulation; literature review; research problem determination; research hypothesis writing; research design; data collection; sample data selection; research proposal writing; ethic and morality in research; data analysis; data interpretation; related statistical techniques for research in information technology. 

06017856
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT)
ไม่มี

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดองค์กรในโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดการในโครงการ การประมาณต้นทุนและการจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรในการ ทำงาน การควบคุมและติดตามงาน การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ จัดการโครงการ

Break-even point analysis; project organization; project feasibility and selection; project planning; project evaluation; project scheduling; budgeting and cost estimation; risk management; resource allocation; project monitoring and control; project related document; information systems for project management.

06017857
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)
ไม่มี

ความสำคัญและนัยเจตนาในแง่มุมต่าง ๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม แบบเชิงวัตถุ และแบบอาไจล พื้นฐานการประกันคุณภาพ ซอฟต์แวร์ แบบจำลองซีเอ็มเอ็มไอและการปรับปรุงกระบวนการ การจัดทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การตรวจทานและการตรวจรับซอฟต์แวร์ การทดสอบ ซอฟต์แวร์เบื้องต้น

Importance and implication of various aspects of software engineering; software life cycle; traditional process models, object-oriented process model, and agile process models; fundamental of software quality assurance; CMMI and process improvement; software team organization; software cost estimation; software verification and validation; introduction to software testing. 

06017858
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
พื้นฐานทางธุรกิจ (FUNDAMENTALS OF BUSINESS)
ไม่มี

โครงสร้างองค์กร หลักการตลาด ได้แก่ แนวคิดทางการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมทางการตลาด การบริหารการเงิน ได้แก่ พื้นฐานของการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การบริหารการผลิต ได้แก่ การผลิตและผลผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

Organizational structure; principles of marketing i.e. marketing concept; market segmentation; targeting and positioning; marketing mix; financial management; i.e. foundations of financial management; valuation and the cost of capital; financial statement analysis; financial planning and control; production management i.e. production and productivity; production process; inventory control; quality control. 

06017859
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (ADVANCED DATABASE SYSTEMS)
ไม่มี

การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด ออนโทโลจี การจัดการธุรกรรม การล็อคฐานข้อมูล การประทับตราเวลา การควบคุมภาวะพร้อมกัน การคืนสภาพธุรกรรม การส ารองและคืนสภาพฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลงกับการกู้ เทคนิคการกู้ การประมวลผลข้อคำถาม การแยกข้อคำถาม การทำข้อคำถามให้ เหมาะที่สุด ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงเวลา หัวข้อทางด้านฐานข้อมูลเรื่องอื่นๆ ที่คัดสรรโดยผู้สอน

Conceptual modeling, ontology, transaction management, database locking, timestamping, concurrency control, transaction recovery, database backup and recovery, transactions recovery techniques, query processing, query decomposition, query optimization, distributed databases, temporal databases other database issues selected by the instructor.

06017860
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORKS)
ไม่มี

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอลในระดับชั้น แอพพลิเคชัน โพรโทคอลในระดับชั้นทรานสพอร์ต โพรโทคอลในระดับชั้นเครือข่าย โพรโทคอลใน ระดับชั้นดาต้าลิงค์ ระบบหมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายไร้สาย ความมั่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย

Overview of network architecture and data communications; application layer protocols; transport layer protocols; network layer protocols; data link protocols; addressing systems; local area networks; wide area networks; wireless networks; network security; network management.

06017861
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย (NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT)
ไม่มี

การออกแบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์และสวิทช์ การติดตั้งและ บริหารการให้บริการในเครือข่าย การเฝ้าระวังเครือข่าย ประสิทธิภาพของเครือข่าย โพรโทคอลส าหรับ การจัดการเครือข่าย เช่น เอสเอ็นเอมพี เครื่องมือส าหรับการบริหารและจัดการเครือข่าย

Network design; network devices configurations e.g. router and switch; network services installation and administration; network monitoring; network performance; network management protocols; network administration and management tools. 

06017862
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การบริหารออกแบบและจัดการระบบ (SYSTEM ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT)
ไม่มี

ภาพรวมของระบบ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ การวางแผน การออกแบบ การจัดหา การดำเนินงาน การบริหาร และการจัดการ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ ระบบจัดเก็บข้อมูล เช่น เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล บริการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย และการสำรองข้อมูล การจัดการในวงจรชีวิตของข้อมูล การประมวลผลของระบบแบบต่าง ๆ เช่น การทำคลัสเตอร์ การทำระบบเสมือน สภาพแวดล้อมของระบบต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพของระบบ การพิจารณาฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ การทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและการกู้คืนระบบ จากหายนะ การประเมินความเสี่ยง การประเมินค่าระบบ

System overview; related system processes e.g. planning, design, procurement, implementation, administration, and management; system architecture and components; storage system e.g. storage area network (SAN), network attached storage  (NAS), and storage backup; information life cycle management (ILM); system processing e.g. clustering; virtualization; system environment e.g. physical environment, hardware and operating system considerations; system continuity and disaster recovery; risk analysis; system assessment.

06017863
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ (NETWORK AND SYSTEM SECURITY )
ไม่มี

ภ าพ รวมความมั่นคงของเค รือข่าย แล ะ ร ะบบ วิทยาการเข้ารหัสลับ วิธีการและโพรโทคอลการพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ ความมั่นคงระดับไอพี ความมั่นคงของการจัดเส้นทาง ความมั่นคงของเว็บ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย ไฟร์วอลล์ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ระบบตรวจจับการบุกรุก ระบบป้องกันการบุกรุก ความมั่นคงของคลาวด์

Overview of network and system security; cryptography; authentication methods and protocols; access control; public key infrastructure (PKI); IP security; routing security; web security; wireless network security; firewalls; virtual private network (VPN); intrusion detection system; intrusion prevention system; cloud computing security.

06017864
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT)
ไม่มี

ภาพรวมการกำกับดูแลด้านไอที ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางธุรกิจและทรัพยากร สารสนเทศการเชื่อมโยงยุทธศาสต ร์ด้านไอทีและด้ าน ธุ รกิจ ความคุ้มค่าของคุณค่าที่ได้รับ การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การวัดประสิทธิภาพ กรอบวิธีการกำกับดูแลไอที การปรับป รุง กระบวนการ ด้านไอที ฟังก์ชันหลักของการจัดการบริการด้านไ อที โคบิท มาตรฐานและหลักปฏิบัติ ที่ดีในการจัดการบริการด้านไอที

Overview of IT governance; business criteria and information resources; ITbusiness strategic alignment; value delivery; asset management; risk management; performance measurement; IT governance framework; IT process improvement; core functions of IT service managements; COBIT; IT service management standards and best practices.

06017865
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
รากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่าย ได้แก่ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางและอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายแลน เทคโนโลยีเครือข่ายแวน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย และการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ได้แก่ แนวคิดระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรมแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจำลองแบบเชิงแนวคิดและการออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลซ์เซชัน และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล)

Introduction to information technology; data communications and network technologies i.e. basics of data communications, transmission media and devices, LAN technologies, WAN technologies, Internet technologies, wireless network technologies, and internetworking; fundamentals of database systems; i.e. database system concepts and architecture, relational data model, conceptual modeling and database design, normalization, and structured query language (SQL). 

06017866
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม (GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION)
ไม่มี

การตัดสินใจเพื่อสร้างแนวคิด การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ นวัตกรรมทางด้านแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการในวิธีการทำงานและ การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการการกำหนดกลยุทธ์ ของธุรกิจ การนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

Making sense and use of strategic decision making, acquiring new opportunities, finding innovative ways to provide established business, using global business strategy, innovative technology, new products and services, strategy decision making process, information systems support, applying and adopting innovation and information systems, streamlining processes and transforming the business into a vessel, and achieving competitive advantage. 

06017867
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY CENTER MANAGEMENT)
ไม่มี

ความส ำคัญของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรและผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกและการจัดการผู้ขาย การสื่อสารในองค์กร การงบประมาณและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลและการบริหาร ความเสี่ยง การบริหารจัดการความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ การวัดสมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ

The importance of effective IT organization management; IT organization and chief information officer (CIO); IT standards; IT operations and infrastructure management; IT problem management; application management; IT human resources; vendor selection and management; business communications; IT budgeting and cost management; effective decision making and risk management; demand management and project prioritization; IT performance measurement; IT governance.