หลักสูตร

06017451
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 1 (THESIS 1 PLAN A)
ไม่มี
แผน ก แบบ ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017452
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 1 (THESIS 2 PLAN A)
06017451 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 1
แผน ก แบบ ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017453
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 1 (THESIS 3 PLAN A)
06017452 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 1
แผน ก แบบ ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017454
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
10 (0-30-0)
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก 1 (THESIS 4 PLAN A)
06017453 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 1
แผน ก แบบ ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017455
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2 (THESIS 1 PLAN B)
ไม่มี
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017456
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 2 (THESIS 2 PLAN B)
06017455 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017457
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6 (0-18-0)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 2 (THESIS 3 PLAN B)
06017456 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 2
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

06017601
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 1 (THESIS 1 PLAN A)
ไม่มี

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท
Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017602
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 1 (THESIS 2 PLAN A)
06017601 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท
Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017603
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 1 (THESIS 3 PLAN A)
06017602 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท
Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017604
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
10 (0-30-0)
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก 1 (THESIS 4 PLAN A)
06017603 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 1

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท
Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017605
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (0-9-0)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2 (THESIS 1 PLAN B)
ไม่มี

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017606
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 2 (THESIS 2 PLAN B)
06017605 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท
Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017651
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ แผน ก 1 (THESIS PLAN A)
ไม่มี

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและนำเสนอให้ เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.

06017652
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ แผน ก 2 (THESIS PLAN B)
ไม่มี

การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและน าเสนอให้ เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท

Research and development in the field of information technology, preparation of report and presentation.