• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2562

1. จำนวนรับ

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                จำนวนรับ        100     คน

1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ                     จำนวนรับ        20     คน

1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ        10     คน

           

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่

น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

 

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก)

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

-  สอบสัมภาษณ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าwww.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 22 พฤษภาคม  2562

  • รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน  2562

 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

 

5. วิธีการคัดเลือก

5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PATประจำปีการศึกษา 2562 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

 

 

ค่าน้ำหนัก  

(%)

 

ลำดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT

PAT1

 

 

ความถนัดทั่วไป

คณิตศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

40

60

2.

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

40

60

3.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ)

40

60

         

 

5.2  การสอบสัมภาษณ์

                ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_548_2018_12_24-15-20-42_33569.pdf