• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 03หลักสูตรระดับปริญญาโท

** ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครเข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561  ได้ที่ ==>  

** สมัครเข้าศึกษาได้ที่  == > http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/    

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

 

ชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
        ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology

 

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทั้งความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์  สร้างสรรค์ และบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) เพื่อผลิตนักวิชาการและวิจัย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ 
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ
(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
(2) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชาคือ

(1) แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ  เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

(2) แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 

(3) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แผน  ก  แบบ ก 1                                     37 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
3. โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์           37 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2                                     37 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
3. โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาบังคับ                    13 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก                       9 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต 
แผน ข                                                   37 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  
3.    แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  
   ก.  หมวดวิชาบังคับ                25 หน่วยกิต
   ข.  หมวดวิชาเลือก                    6 หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา

1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017601

วิทยานิพนธ์ 1  
THESIS1

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017602

วิทยานิพนธ์ 2
THESIS2

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017603

วิทยานิพนธ์ 3  
THESIS3

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017604

วิทยานิพนธ์ 4  
THESIS4

10 (0-30-0)

  รวม 10

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017801

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017802
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
3 (3-0-6)
06017805
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย
MATHEMATICS AND STATISTICS FOR RESEARCH
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017803

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3 (3-0-6)

06017804
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
06017703
สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
GRADUATE RESEARCH SEMINAR
3 (0-9-0)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017605

วิทยานิพนธ์ 1
THESIS 1

 

3 (0-9-0)

06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017606

วิทยานิพนธ์ 2
THESIS 2

9 (0-27-0)

  รวม 9

 

2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017801

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017802
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
3 (3-0-6)
06017807
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMPUTER NETWORKS
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017803

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3 (3-0-6)

06017804
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
06017808
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
3 (3-0-6)
06017809
ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ
MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017701

การศึกษาอิสระ 1
INDEPENDENT STUDY 1

3 (0-9-0)

06017810
ระบบธุรกิจและการจัดการ
BUSINESS SYSTEMS AND MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6 )
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017702

การศึกษาอิสระ 2
INDEPENDENT STUDY 2

3 (0-9-0)

06017811
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
ADVANCED DATABASE SYSTEMS
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 9
 

 

3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017801

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017802
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
3 (3-0-6)
06017807
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMPUTER NETWORKS
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017803

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3 (3-0-6)

06017804
 
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
06017809
ระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ
MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS
3 (3-0-6)
06017812
การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย
NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 
3 (3-0-6)
  รวม 10
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017701

การศึกษาอิสระ 1
INDEPENDENT STUDY 1

3 (0-9-0)

06017813
ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ
NETWORK AND SYSTEM SECURITY
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017702

การศึกษาอิสระ 2
INDEPENDENT STUDY 2

3 (0-9-0)

06017814
การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 9

 

4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017601

วิทยานิพนธ์ 1  
THESIS1

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017602

วิทยานิพนธ์ 2
THESIS2

9 (0-27-0)

  รวม 9
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017603

วิทยานิพนธ์ 3  
THESIS3

9 (0-27-0)

  รวม 9
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017604

วิทยานิพนธ์ 4  
THESIS4

10 (0-30-0)

  รวม 10
 

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

06017801
ศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017803
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
06017806
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017802

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT

3 (3-0-6)

06017804
 
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
06017703
สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
GRADUATE RESEARCH SEMINAR
3 (0-9-0)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017605

วิทยานิพนธ์ 1
THESIS 1

3 (0-9-0)

06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017606    

วิทยานิพนธ์ 2
THESIS 2

9 (0-27-0)

  รวม 9

 

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

06017801
 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

3 (3-0-6)

06017803
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
06017815
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
DATA COMMUNICATIONS AND NETWORK TECHNOLOGIES
3 (3-0-6)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

06017802
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT

3 (3-0-6)

06017804
 
การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ INFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING 1 (1-0-2)
06017816
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06017817
กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม
GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION
3 (3-0-6)
  รวม 10

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

06017701
การศึกษาอิสระ 1
INDEPENDENT STUDY 1

3 (0-9-0)

06017818
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC ENTERPRISE
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม
9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

06017702
การศึกษาอิสระ 2
INDEPENDENT STUDY 2

3 (0-9-0)

06017819
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06017xxx
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
  รวม
9

 

 

โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017601

9 (0-27-0)

  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017602

9 (0-27-0)

  รวม 9
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017603

9 (0-27-0)

  รวม 9
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017604

10 (0-30-0)

  รวม 10

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017801

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
  รวม 6

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017803

3 (3-0-6)

3 (0-9-0)
  รวม 6
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

3 (3-0-6)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
  รวม 12
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

1 (1-0-2) 

9 (0-27-0)
3 (3-0-6)
  รวม 13