หลักสูตร

06018601
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
มาตรวัดซอฟต์แวร์ (SOFTWARE METRICS)
ไม่มี

ภาพรวมของมาตรวัดซอฟต์แวร์ พื้นฐานของการวัด โครงแบบเชิงเป้าหมายสำหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสำรวจเชิงประจักษ์ การออกแบบการทดลอง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบทางสถิติ การปรับปรุงกระบวนการและมาตรวัดซอฟต์แวร์ มาตรวัดสำหรับวัดขนาด โครงสร้าง ค่าใช้จ่ายและแรงงาน คุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ มาตรวัดการทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ มาตรวัดเว็บ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการวัดซอฟต์แวร์

06018602
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การออกแบบระบบสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Systems Design)

หัวข้อเชิงกว้างและเชิงลึกทางด้านการออกแบบระบบระบบสารสนเทศขั้นสูง ระบบสารสนเทศเชิงเว็บ เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล ฐานข้อมูลเว็บ ออนโทโลยี การค้นคืนสารสนเทศ การผนวกรวมระบบ ระบบอีบิซิเนส เว็บเซอร์วิส   หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ

06018603
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING)
ไม่มี

รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบ การบำรุงรักษา การประเมินและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

06018604
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การบริหารโครงการทางซอฟต์แวร์ (SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT )
ไม่มี

ธรรมชาติของโครงการทางซอฟต์แวร์ รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดองค์การของโครงการ การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดกำหนดการทำงาน การประมาณการต้นทุน การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม การบริหารความเสี่ยง การบริหารคอนฟิกกูเลชัน การบริหารคุณภาพ ปัญหาในโครงการทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือในการบริหารโครงการ วิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการทางซอฟต์แวร์ต่างๆ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการบริหารโครงการทางซอฟต์แวร์

06018605
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
กลไกการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (MACHINE LEARNING)
ไม่มี

บทนำของการเรียนรู้โดยกระบวนการอัตโนมัติ การเรียนรู้เชิงแนวคิด การเรียนรู้เชิงสถิติ การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง การเรียนรู้แบบกฎ การเรียนรู้แบบรีอินฟอรสเมนท์ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านกลไกการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์

06018606
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสื่อสารด้วยสื่อประสม (MULTIMEDIA COMMUNICATIONS)
ไม่มี

การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม (ข้อความ เสียง รูปภาพ กราฟิก วีดีโอ) ทฤษฎีการรับรู้และ การคิดอ่านรู้จำ เทคนิคการประมวลผล การเข้ารหัสข้อมูล และการเชื่อมรวมสื่อดิจิทัล การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อประสม การสื่อสารด้วยสื่อประสมผ่านเว็บ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสมขั้นสูง หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการสื่อสารแบบสื่อประสม

06018607
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (ADVANCED DATA MINING)
ไม่มี

แนวคิดและอัลกอริทึมขั้นสูงในด้าน การแบ่งกลุ่มฐานข้อมูล การจำแนกข้อมูล การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการสำรวจข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูลประเภทข้อความ การทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูลบนเว็บ การทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูลที่ต่อเนื่อง การทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูลอนุกรมเวลา หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการทำเหมืองข้อมูล

06018608
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง (MATHEMATICS AND STATISTICS FOR ADVANCED RESEARCH)
ไม่มี

หัวข้อด้านพีชคณิตเชิงเส้น เช่น สมการเชิงเส้น เวกเตอร์และเมทริกซ์ การแยกเมทริกซ์  ปริภูมิเวกเตอร์ ทบทวนทฤษฎีตรรกศาสตร์และทฤษฎีตัวเลข หัวข้อด้านสถิติเพื่อการวิจัย เช่น เทคนิคการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  เครื่องมือเพื่อการคำนวณและวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

06018609
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ทฤษฎีแถวคอย (QUEUING THEORY)
ไม่มี

การจำแนกของตัวแบบแถวคอยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล กระบวนการปัวซงและคุณสมบัติของปัวซง กระบวนการมาร์คอฟ ระบบแถวคอยแบบมาร์คอฟและแบบอื่น ๆ ระบบแถวคอยที่มีการกระจายการให้บริการแบบทั่วไป โครงข่ายของแถวคอย แถวคอยแบบมีการจัดลำดับความสำคัญและการประยุกต์ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์

06018610
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การทดสอบและการประกันคุณภาพทางซอฟต์แวร์ (SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE)
ไม่มี

ทบทวนกิจกรรมและเป้าหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคการทบทวนอย่างเป็นทางการ กระบวนการทดสอบ กลยุทธ์การทดสอบ ทบทวนเทคนิคการทดสอบดั้งเดิมและร่วมสมัย เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ หัวข้อวิจัยด้านการทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการทดสอบและการประกันคุณภาพทางซอฟต์แวร์

06018611
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย (MOBILE COMMUNICATIONS AND WIRELESS NETWORKS)
ไม่มี

แนะนำการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย สัญญาณและความถี่ สายอากาศและ
การแพร่ของสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ การมอดดูเลท เทคนิคสเปรดสเปรกตรัม การควบคุมการเข้าใช้สื่อ ระบบเซลลูลาร์ ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบการกระจายเสียงและวีดีโอแบบดิจิตอล เครือข่ายแบบไร้สายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหัวข้อวิจัยด้านการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน
 

06018612
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์ (FORECASTING TECHNIQUES)
ไม่มี

แนวความคิดของการพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ วิธีแยก
ส่วนประกอบ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง วิธีการถดถอย วิธีของบอกซ์และเจนกินส์ วิธีการพยากรณ์ขั้นสูงอื่นๆ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านการพยากรณ์
 

06018613
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความมั่นคงของเครือข่ายขั้นสูง (ADVANCED NETWORK SECURITY)
ไม่มี

เป้าหมายและบริการความมั่นคงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของระบบและเครือข่าย จุดอ่อนของระบบและเครือข่าย วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับความมั่นคงของระบบและเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (พีเคไอ) ความมั่นคงระดับชั้นแอพพลิเคชัน เช่น อีเมลและโปรแกรมรับส่งข้อความทันใจ (ไอเอ็ม) ความมั่นคงระดับชั้นทรานสปอร์ต เช่น เอสเอสแอลและทีแอลเอส ความมั่นคงระดับชั้นเครือข่าย เช่น ความมั่นคงไอพี เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (วีพีเอ็น) ความมั่นคงในการเข้าถึงระยะไกล ไฟร์วอลล์ ระบบการตรวจหาการบุกรุก (ไอดีเอส) ฮันนี่เน็ต ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านความมั่นคงของเครือข่าย

06018614
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
วิศวกรรมองค์ความรู้ขั้นสูง (ADVANCED KNOWLEDGE ENGINEERING)
ไม่มี

วงจรชีวิตวิศวกรรมองค์ความรู้  วิศวกรรมซอฟต์แวร์กับวิศวกรรมองค์ความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติกับวิศวกรรมองค์ความรู้ ออนโทโลยีกับวิศวกรรมองค์ความรู้ การทำเหมืองข้อมูลกับวิศวกรรมองค์ความรู้ การสร้างโมดูลเพื่อค้นพบองค์ความรู้ การเปรียบเทียบระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบเชิงกรณี กลไกการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคนิคอื่นๆ  หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านวิศวกรรมองค์ความรู้

06018615
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018616
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018617
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 1 (SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018618
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 (SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก
 

06018619
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางการค้นหาสารสนเทศ 1 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY 1)
ไม่มี

ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านการค้นหาสารสนเทศ  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018620
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางการค้นหาสารสนเทศ 2 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY 2)
ไม่มี

ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านการค้นหาสารสนเทศ  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018621
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 1 (SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018622
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 2 (SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018623
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018624
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 (SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018625
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานข้อมูล 1 (SELECTED TOPICS IN DATABASE TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018626
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานข้อมูล 2 (SELECTED TOPICS IN DATABASE TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018627
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 1 (SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018628
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 2 (SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018629
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 (SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER GRAPHICS 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018630
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER GRAPHICS 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018631
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

06018632
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2)
ไม่มี

ศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก