หลักสูตร

06018407
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(0-18-9)
การค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก (DOCTORAL RESEARCH)
สำหรับผู้จบปริญญาตรี

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเน้นการค้นคว้าวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาต้องส่งรายงานผลงานที่ได้ศึกษาให้แก่คณะกรรมการ