หลักสูตร

06016101
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

กลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบปัญหา เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการแก้ปัญหา การเรียบเรียงปัญหาใหม่ แผนภาพกระแสเชิงเหตุ คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหา การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

06016102
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (2-3-4)
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (INTRODUCTION TO DIGITAL SYSTEMS)
ไม่มี

ระบบฐานสอง และระบบที่ไม่ใช่ฐานสอง พีชคณิตบูลีน เทคนิคการออกแบบเชิงดิจิทัล ลอจิกเกตและการลดจำนวน วงจรเชิงผสมและเชิงลำดับ ฟลิปฟล็อป การออกแบบตัวนับ วงจรแบ่ง เรจิสเตอร์ และหน่วยคำนวณและตรรกะ การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก และการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ตัวถอดรหัส หน่วยความจำ ไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตัวอย่างการประยุกต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลในการใช้งานจริง

06016103
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (2-3-4)
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS )
ไม่มี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้างโปรแกรม เทคโนโลยีฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

06016104
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (2-3-4)
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING)
06016101 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหา ผังงาน แนะนำภาษาการสร้างโปรแกรม แนวคิดของโปรแกรมภาษาซี การแก้ปัญหาด้วยภาษาซี ข้อมูลและชนิดของข้อมูลในภาษาซี ฟังก์ชันเบื้องต้น และข้อความสั่งกำหนดค่า โครงสร้างการวนซ้ำและเงื่อนไข การสร้างโปรแกรมเชิงโมดูล โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชันภาษาซี การทำงานกับฟังก์ชัน แถวลำดับและตัวชี้ ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง แฟ้มอินพุตและเอาต์พุต

06016105
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (2-3-4)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SYSTEM ORGANIZATION )
ไม่มี

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระหว่างกัน หน่วยความจำแคช หน่วยความจำภายใน หน่วยความจำภายนอก อินพุตและเอาต์พุต การสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะหน้าที่และภาวการณ์กำหนดที่อยู่ของชุดคำสั่งเครื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง สถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยควบคุม การประมวลผลแบบขนาน การควบคุมไมโครโปรแกรม

06016106
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น (INTRODUCTION TO MULTIMEDIA TECHNOLOGY)
ไม่มี

ระบบสื่อประสม ประเภทของข้อมูลสื่อประสม การสร้างสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบแฟ้มข้อมูลสื่อประสม อุปกรณ์เก็บข้อมูลสื่อประสม การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม

06016107
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

การแนะนำหน้าที่ต่างๆ ในระบบธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด มุมมองด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและผลิตภาพ การบัญชีและการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

06016108
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURES)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลิสท์ สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ ทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิร์ชทรี เอวีแอลทรี กราฟ การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

06016109
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-3-4)
การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

<?xml:namespace prefix = o />การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การห่อหุ้ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการกับเหตุการณ์ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและคอลเลคชัน การจัดการกับสิ่งผิดปรกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต เธรด

06016110
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ (OBJECT-ORIENTED CONCEPTS)
06016104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โลกความจริงและการจำลองเชิงอ็อบเจกต์ วิวัฒนาการของภาษาโปรแกรม รูปแบบการสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หลักการห่อหุ้ม คลาสและอ็อบเจกต์ ฟังก์ชันและการส่งสาร การสืบทอดคุณลักษณะ ภาวะพหุสัณฐาน แนะนำภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ด้วยเคสทูล

06016111
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS)
05016761 คณิตศาสตร์ 2 05400150 ความน่าจะเป็นและสถิติ

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย นิยามของสถาปัตยกรรมแบบ จำลอง โพรโทคอล และมาตรฐาน แบบจำลองโอเอสไอและความหมายในแต่ละชั้น แนวคิดการแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณและการรับส่ง ข้อจำกัดและปัจจัยที่มีผลในทางลบต่อการส่งข้อมูล การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปสัญญาณที่เหมาะสม โหมดการรับส่ง การรับส่งแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส การมัลติเพล็กซ์ การสวิทช์ สื่อตัวกลางในการรับส่งข้อมูล เครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการไหลของข้อมูล โพรโทคอลการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารพร้อมๆ กัน

06016112
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)
06016110 แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์

สภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบทั้งวิธีเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การจัดการโครงการสารสนเทศ กำหนดความต้องการระบบ แบบจำลองการวิเคราะห์ แบบจำลองการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบระดับข้อมูล การออกแบบระดับส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นกายภาพ การสร้าง การติดตั้งและการดำเนินการ

06016113
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
แนวคิดระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM CONCEPTS)
06016108 โครงสร้างข้อมูล

การแนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม ฟังก์ชันของระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี การนอร์มัลไลซ์ เอสคิวแอล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล

06016114
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (NETWORK TECHNOLOGY AND THE INTERNET)
06016111 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

เทคโนโลยีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วย กัน เครือข่ายท้องถิ่น (แลน) เครือข่ายแลนแบบอีเทอร์เน็ต แลนแบบเซกเมนต์เดียว การต่อขยายเป็นแลนแบบหลายเซกเมนต์ การเชื่อมประสาน การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบมีเส้นทางซ้ำซ้อน กลไกการป้องกันการวนซ้ำ เครือข่ายแลนเสมือน เครือข่ายแลนไร้สาย เครือข่ายเชื่อมโยงระยะไกล      โพรโทคอลชั้นเครือข่ายแบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) และโพรโทคอลที่เกี่ยวเนื่องกัน โพรโทคอลหาเส้นทาง โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ต เช่น แบบ ทีซีพีและยูดีพี โพรโทคอลชั้นแอพพลิเคชันที่ทำให้เกิดบริการบนเครือข่าย ระบบชื่อโดเมน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนแฟ้ม และเวิล์ดไวด์เว็บ

06016115
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS)
06016105 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ แนวคิดของกระบวนการ เธรด การสร้างโปรแกรมพร้อมกัน การประสานเวลาของกระบวนการ การจัดกำหนดการของกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน ระบบแฟ้มและอินพุตและเอาต์พุต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ

06016116
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN)
05010162 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 06016108 โครงสร้างข้อมูล

การออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การค้นหา การเรียงลำดับ ขอบเขตเฉลี่ยและกรณีแย่ที่สุดเชิงเวลาและเนื้อที่ กำหนดการพลวัต วิธีการแบ่งและเอาชนะ วิธีการแบบละโมบ ขั้นตอนวิธีของกราฟ ปัญหาแบบเอนพีคอมพลีต

06016117
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ (HUMAN INTERFACE DESIGN)
06016112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

การรับรู้ การคิดอ่านรู้จำ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาของมนุษย์ เทคโนโลยีในการต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่อง (เช่น อุปกรณ์ป้อนข้อมูลตัวอักษร อุปกรณ์กำหนดจุดและตำแหน่ง เทคโนโลยีเสียงพูด และอุปกรณ์ความจริงเสมือน) แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ (เช่นการต่อประสานด้วยชุดคำสั่ง การต่อประสานด้วยเมนู การต่อประสานด้วยภาษาธรรมชาติ) ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย กระบวนการในการออกแบบและเครื่องมือช่วยออกแบบ เทคนิคการประเมิน

06016118
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การสร้างโปรแกรมเว็บ (WEB PROGRAMMING)
06016109 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่าย การจัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์และเทคโนโลยีเอแจ๊กซ์

06016119
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
06016107 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การได้มาซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม

06016120
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEM SECURITY)
05400150 ความน่าจะเป็นและสถิติ

ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลและช่องโหว่ รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  การเข้ารหัสและถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการสืบสวน การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย นโยบายรักษาความปลอดภัย

06016121
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)
06016112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ภาพรวมของวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์และลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ความเชื่อเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรอบงานของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจำลองวุฒิภาวะและความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) การประเมินกระบวนการ แบบจำลองบัญญัติ แบบจำลองกระบวนการเชิงวิวัฒน์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์จากคอมโพเน้นท์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม วิธีปฏิบัติด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมกระบวนการธุรกิจ วิศวกรรมความต้องการ แง่มุมของแบบการวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบและคุณภาพ การออกแบบรูป แนะนำการทดสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ แนะนำการจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ การวัดสำหรับผลิตภัณฑ์  กระบวนการและโครงงาน โครงแบบซอฟต์แวร์

06016122
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY)
ไม่มี

หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ

06016123
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(1-0-2)
สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ (SEMINAR AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS)
ไม่มี

ทักษะต่างๆ สำหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการนำเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการพูดและการสื่อสาร มารยาทในการเข้าสังคม การบริหารอารมณ์

06016124
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(0-9-0)
โครงงาน 1 (PROJECT 1)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

06016125
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT)
ไม่มี

หลักของกลยุทธ์ในการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ เช่น สิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดการคณะทำงาน และการจัดการเวลาและทรัพยากรของโครงการ

06016126
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(0-9-0)
โครงงาน 2 (PROJECT 2)
06016124 โครงงาน 1

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1

06016127
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY LAWS AND ETHICS)
ไม่มี

ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมองค์กร ความเป็นมืออาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ์ทางวิชาชีพ ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและความลับ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์