หลักสูตร

05010162
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (DISCRETE MATHEMATICS)
ไม่มี

ระบบตัวเลข ตรรกและเซ็ท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คอมบินาทอรี่ส์ กราฟและทรี พีชคณิตบูลีน ระบบพีชคณิต ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสและระบบสถานะจำกัด

05016760
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ 1 (MATHEMATICS 1)
ไม่มี

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน การอินทิเกรตและเทคนิคของการอินทิเกรต การประยุกต์ของการอินทิเกรต ฟังก์ชันสองตัวแปร อนุพันธ์ย่อยพีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น  และการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

05016761
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICS 2)
0501¬6760 คณิตศาสตร์ 1

พีชคณิตเชิงเส้น เวกเตอร์สเปซ การแปลงเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง    สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์   การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์        การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล การแปลงฟูเรียร์

05300130
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ฟิสิกส์เบื้องต้น (FUNDAMENTAL PHYSICS)
ไม่มี

ฟิสิกส์ดั้งเดิมเบื้องต้น (แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สถิตยศาสตร์สำหรับอนุภาค การเคลื่อนที่และแรงสำหรับอนุภาค) แม่เหล็กและไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สนามไฟฟ้า พลังงานและศักย์ ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า สนามและแรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น (คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค กฎความไม่แน่นอน) โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม ฟิสิกส์ สารกึ่งตัวนำ และรอยต่อพี-เอ็น

05400150
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ (PROBABILITY AND STATISTICS )
ไม่มี

ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ ต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชิงซ้อนในตัวแบบ เชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์