หลักสูตร

03066001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
ภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax)

ศึกษาหลักพื้นฐานเบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการภาษี แหล่งที่มาของรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับกับรายได้จากการจัดเก็บภาษี ความสำคัญของภาษีอากร วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี ลักษณะที่ดีของภาษี ประเภทของภาษีอากร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี นโยบายการคลังเกี่ยวกับภาษี ภาษีอากรที่จัดเก็บในประเทศไทย หลักการโครงสร้างและวิธีการของภาษีที่สำคัญ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร เป็นต้น

03066002
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3 (3-0-6)
เงินและสถาบันการเงิน (Money and Financial Institutions)

ศึกษาความหมายและบทบาทของเงินและเครดิต หลักการให้เครดิต เครื่องมือเครดิต ภาวะทางการเงินที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ การดำเนินงานของธนาคารกลาง นโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ ตลอดจนตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาทางการเงินและการธนาคารของประเทศไทย

03066006
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ECONOMICS OF CONSUMER DECISION)
ไม่มี

ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและการทำงานของกลไกราคา ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต ตลาดประเภทต่างๆ รวมถึงความล้มเหลวของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของผู้บริโภค ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ตลอดจนนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค

03066008
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (BUSINESS ECONOMICS)
ไม่มี

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน การกำหนดราคา ต้นทุนและฟังก์ชันการผลิต การวางแผนด้านกำไร การคิดค่าเสื่อมราคา การตั้งเงินทุนงบประมาณ วงจรธุรกิจ การวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน ความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจ

03066009
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ (FEASIBILITY STUDY AND PROJECT EVALUATION )
ไม่มี

ศึกษาความหมายของโครงการและการประเมินโครงการ การศึกษาโครงการ สภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการบริหาร การผลิต การตลาด การเงิน และคุณค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ หลักการตัดสินใจ การเตรียมรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การติดตามและประเมินผลโครงการ

03076001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักการตลาด (PRINCIPLES OF MARKETING)
ไม่มี

ศึกษาระบบตลาด ความหมายและบทบาทพื้นฐานของการตลาดที่มีผลต่อองค์การธุรกิจ ส่วนผสมพื้นฐานทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของระบบการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการวางแผนทางการตลาด การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งส่วนตลาด รวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ใหม่และวัฏจักรผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์ประกอบในการบริหารส่วนผสมทางการตลาด เช่น นโยบายการส่งเสริมการจำหน่าย นโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย ระบบการวิจัยตลาด และฐานข้อมูลทางการตลาด

03076003
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
องค์การและการจัดองค์การ (ORGANIZATION AND ORGANIZING)
ไม่มี

ศึกษาองค์การและความเป็นระบบเปิดขององค์การ พื้นฐานของกระบวนการจัดองค์การ การจัดแผนกงาน โครงสร้างองค์การและการแบ่งงานภายใน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์การ กลุ่มและการบริหารความขัดแย้ง การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์การ กลยุทธ์การจัดการและความมีประสิทธิภาพขององค์การ ขนาดขององค์การ วงจรชีวิตและความเสื่อมถอยขององค์การ อำนาจและการเมืองภายในองค์การ การบริหาร การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การที่มีศักยภาพ ตลอดจนการศึกษาถึงกรณีศึกษาของกิจกรรมต่างๆ และอภิปรายในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์การ

03076005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักการบริหาร (PRINCIPLES OF MANAGEMENT)
ไม่มี

ศึกษาหลักการบริหารงานในองค์การที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังผลกำไรในส่วนของการจัดการและกระบวนการจัดการทำกำไรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตร ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์ การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดองค์การและการติดต่อสื่อสาร สภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ กระบวนการควบคุมและประเมินผล นอกจากนี้ยังรวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล และวิวัฒนาการของการจัดการเพื่อตอบรับต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน<?xml:namespace prefix = o />

03086001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (INTRODUCTION TO GENERAL LAWS)
ไม่มี

ศึกษาความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายใช้บังคับในสังคม ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายการทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม การทำเอกสารและสัญญา ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน หลักเกณฑ์ของกฎหมายในการทำนิติกรรมและสัญญา สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุ   ยกเว้นโทษ

03086002
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (CIVIL AND COMMERCIAL LAWS)
ไม่มี

ศึกษาความรู้พื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้กฎหมายแพ่ง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการทำเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับบุคคล การทำนิติกรรมและสัญญา การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท เอกเทศสัญญาอันได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ และสัญญายืม

03086004
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ (BUSINESS AND COMMERCIAL LAWS)
ไม่มี

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ในการทำธุรกิจได้ หลักกฎหมายในการทำนิติกรรมและสัญญา ได้แก่สัญญาตัวแทน สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกัน  สัญญาจำนอง และสัญญาจำนำ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายล้มละลาย เช็ค และความผิดอาญาที่เกิดจากการใช้เช็ค

03086006
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ทรัพย์สินทางปัญญา (INTELLECTUAL PROPERTY )
ไม่มี

ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป สาระสำคัญ ประเภท การได้มา ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองและวิธีการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท    ได้แก่ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังรูปของวงจรรวม ความลับทางการค้า    พันธุ์พืช สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

03086007
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ (INTRODUCTION TO LEGISLATION FOR ENTREPRENEUR )
ไม่มี

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้สำหรับผู้ประกอบการ ในด้านกฎหมายธุรกิจ อันประกอบด้วย กระบวนการจัดตั้งองค์กรสถานประกอบการ การทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ การจ้างแรงงาน การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การประนอมหนี้และการเร่งรัดหนี้สิน ภาษีทางธุรกิจ 

03086009
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ธุรกิจกับความรับผิดทางกฎหมาย (BUSINESS AND LIABILITY IN LAW )
ไม่มี

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและรูปแบบของธุรกิจหลักเบื้องต้นในการทำสัญญาทางธุรกิจ การเริ่มต้นและการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต เช็คและการใช้เช็ค การเบิกเงินเกินบัญชีและการขายลดเช็ค ความรับผิดของผู้บริหารกิจการในทางแพ่งและทางอาญา และหลักการภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

03086010
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
วิชาชีพวิศวกรรมและความรับผิด (ENGINEERING OCCUPATION AND LIABILITY)
ไม่มี

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ได้แก่ การทำสัญญาทางวิศวกรรม การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในรูปองค์กรธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงงาน แรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จริยธรรมและความรับผิดในทางกฎหมายสำหรับวิชาชีพวิศวกรรม

03096001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
หลักสังคมวิทยา (PRINCIPLES OF SOCIOLOGY)
ไม่มี

ศึกษาพื้นฐานและขอบข่ายของสังคมวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา กลุ่มชุมชนและกระบวนการกลุ่ม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมรวมหมู่และพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งปัญหาสังคม

03096005
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
พื้นฐานการเมืองการปกครองของไทย (FOUNDATION OF THAI POLITICS AND GOVERNMENT)
ไม่มี

ศึกษาสภาพทั่วไปของการเมืองการปกครอง หลักและแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประวัติการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทย

03096010
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญไทยและ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ (THAI CONSTITUTIONS AND ACTS OF PARLIAMENTS)
ไม่มี

ศึกษาความหมายและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ หลักการและทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน           พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

03096013
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ (STRATEGIC MANAGEMENT FOR BUSINESS)
ไม่มี

ศึกษาแนวความคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจ การกำหนดทางเลือกและแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติการ ดำเนินการกลยุทธ์ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ โดยที่กรณีศึกษาของธุรกิจประเภทต่างๆ ถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย<?xml:namespace prefix = o />

03100043
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)
ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ การบริหารและจัดองค์การบริษัทข้ามชาติ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ระบบบัญชีและภาษีอากรระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

03100044
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMALL BUSINESS MANAGEMENT)
ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม แผนงานธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม นโยบายราคาและการจัดการการขายเชื่อ ระบบบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดการการเงินในธุรกิจขนาดย่อม การตัดสินใจทางการเงิน การจัดองค์การและการจัดการบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม และการจัดการ   สินค้าคงคลังและห่วงโซ่ของสินค้า

03196001
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
การพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (DEVELOPMENT FOR BEING ENTREPRENEUR)
ไม่มี

ศึกษาพื้นฐานที่สำคัญของการประกอบธุรกิจ   สำหรับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง   อันประกอบด้วยความรู้ทางด้านธุรกิจ   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ  และ จริยธรรมทางธุรกิจ