หลักสูตร

06018401
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(0-18-9)
วิทยานิพนธ์ 1 (THESIS 1)
ไม่มี

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล  วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

06018402
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(0-18-9)
วิทยานิพนธ์ 2 (THESIS 2)
06018401 วิทยานิพนธ์ 1

 

06018403
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9(0-27-14)
วิทยานิพนธ์ 3 (THESIS 3)
06018402 วิทยานิพนธ์ 2

 

06018404
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9(0-27-14)
วิทยานิพนธ์ 4 (THESIS 4)
06018403 วิทยานิพนธ์ 3

 

06018405
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9(0-27-14)
วิทยานิพนธ์ 5 (THESIS 5)
06018404 วิทยานิพนธ์ 4

 

06018406
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9(0-27-14)
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (DOCTORAL THESIS)
06018405 วิทยานิพนธ์ 5

วิชานี้เป็นวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนในขณะที่กำลังเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้ศึกษามาในวารสารในระดับนานาชาติ 1 ฉบับ และในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ (ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือได้ตีพิมพ์ผลงานไม่ครบตามจำนวนในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5) นอกจากนี้ นักศึกษาต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการ

06018901
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(0-18-0)
วิทยานิพนธ์ 1 (THESIS 1)
ไม่มี

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

This is the required course that must be taken by every doctoral candidate. The thesis should aim for new and useful results in information technology. The doctoral candidate should publish the result of research work at least in two international conferences during Thesis 1 - Thesis 5.

06018902
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(0-18-0)
วิทยานิพนธ์ 2 (THESIS 2)
06018901 วิทยานิพนธ์ 1

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

This is the required course that must be taken by every doctoral candidate. The thesis should aim for new and useful results in information technology. The doctoral candidate should publish the result of research work at least in two international conferences during Thesis 1 - Thesis 5.

06018903
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9(0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 3 (THESIS 3)
06018902 วิทยานิพนธ์ 2

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

This is the required course that must be taken by every doctoral candidate. The thesis should aim for new and useful results in information technology. The doctoral candidate should publish the result of research work at least in two international conferences during Thesis 1 - Thesis 5.

06018904
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 4 (THESIS 4)
06018903 วิทยานิพนธ์ 3

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

This is the required course that must be taken by every doctoral candidate. The thesis should aim for new and useful results in information technology. The doctoral candidate should publish the result of research work at least in two international conferences during Thesis 1 - Thesis 5.

06018905
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ 5 (THESIS 5)
06018904 วิทยานิพนธ์ 4

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่มและค้นพบวิชาการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล วิชานี้ไม่นำหน่วยกิตมารวมในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อให้มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง นักศึกษาควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ศึกษามาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5

This is the required course that must be taken by every doctoral candidate. The thesis should aim for new and useful results in information technology. The doctoral candidate should publish the result of research work at least in two international conferences during Thesis 1 - Thesis 5.

06018906
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
9 (0-27-0)
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (DOCTORAL THESIS)
06018905 วิทยานิพนธ์ 5

วิชานี้เป็นวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนในขณะที่กำลังเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้ศึกษามาในวารสารในระดับนานาชาติ 1 ฉบับ และในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ (ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือได้ตีพิมพ์ผลงานไม่ครบตามจำนวนในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ 1-5) นอกจากนี้ นักศึกษาต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการ

This course is registered by the doctoral candidate who is working on his/her dissertation. He/She has to publish the result of work at least in one international journal. Also, the doctoral candidate has to publish the result of research work at least in two international conferences if he/she could not make it during Thesis 1 - Thesis 5. Finally, the doctoral candidate defends his/her dissertation in an oral examination to committee.

06018907
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(0-9-0)
การค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก (DOCTORAL RESEARCH)
ไม่มี

วิชานี้เป็นวิชาบังคับซึ่งเน้นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเน้นการค้นคว้าวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาต้องส่งรายงานผลงานที่ได้ศึกษาให้แก่คณะกรรมการ

This is the required course that emphasizes on research in the field of information technology. Research works must be reported to the committee.