หลักสูตร

03010026
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FOUNDATION ENGLISH 1)
ไม่มี

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้พจนานุกรม ศึกษาศัพท์ สำนวน และภาษาจากบทอ่านที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ