เจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

02-723-4932

งานประกันคุณภาพการศึกษา

02-723-4941

งานแผนงาน

02-723-4935

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

02-723-4921
02-723-4922

งานการเงินและบัญชี

02-723-4932
02-723-4933

งานพัสดุ

02-723-4930
02-723-4931

งานบริหารการวิจัย

02-723-4925

งานบริการวิชาการแก่สังคม

02-723-4927

งานประชาสัมพันธ์

02-723-4924

งานสารบรรณ

02-723-4920

งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา

02-723-4938
02-723-4940

งานบริการการเรียนการสอน

02-723-4939
02-723-4943

งานกิจการนักศึกษา

02-723-4944
02-723-4945

งานอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและยานพาหนะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-723-4949
02-723-4948
02-723-4949