บทความระดับชาติ

2008
หัวข้อเรียงไอคอน ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ประเภทบทความ ชื่อวารสาร/การประชุม
A Hierachical-Based Digital Watermark Inspection System for Intenet Viceo Publishing Service

รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
นายอิทธิโชค ม้ายอุเทศ
 

การประชุมวิชาการ

The 31st Electrical Engineering Conference  (EECON-31)

29-31 ตุลาคม 2551,  จ.นครนายก

Using Service-Oriented Architecture to Develop Requirements Management Tool

นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

การประชุมวิชาการ

The 1st PSU Phuket Research Conference (2008)

19-21 พฤศจิกายน 2551,  จ.ภูเก็ต

2009
หัวข้อเรียงไอคอน ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ประเภทบทความ ชื่อวารสาร/การประชุม
Manage Rich Information Media in Helpdesk System with Knowledge Landscape

บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

การประชุมวิชาการ

The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2009)

July 24-25, 2009,  Chonburi

Methodology for Checking UML's Well-formedness Rules

บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

การประชุมวิชาการ

The 5th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2009)

22-23 พฤษภาคม 2552,  กรุงเทพฯ

Nurse Scheduling System

พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส

การประชุมวิชาการ

The 5th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2009)

22-23 พฤษภาคม 2552,  กรุงเทพฯ

ระบบบริหารจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์แบบเว็บเซอร์วิส

บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

การประชุมวิชาการ

The 2nd International Academic Conference and Research Presentation on Cooperation for Development on the East - West Economic Corridor (CEWEC 2009)

September 3-4, 2009,  Sakonnakhon

2011
หัวข้อเรียงไอคอน ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ประเภทบทความ ชื่อวารสาร/การประชุม
Performance Verification of Hybrid Temperature Record Monitoring System

Olarn Wongwirat,  Keelati Oonchom and Benjaporn Arnuttinanon

วารสาร

Information Scisnece and Technology (JIST),  Volume 2. No.1

January - June, 2011,  Thailand

Reducing Ambiguity in Thai Text to Thai Lanna Text Translation System using Viterbi Algorithm

Ponrudee Netisopakul,  Prathan Comejina

การประชุมวิชาการ

The 7th National Conference on Computing and Information Technology

May 11-12, 2011,  Bangkok, Thailand

2010
หัวข้อเรียงไอคอน ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ประเภทบทความ ชื่อวารสาร/การประชุม
The Future of Traffic Information Systems

Sooksan Panichpapiboon

วารสาร

Information Science and Technology (JIST), Mahanakorn University of Technology

July - December, 2010,  Volume 1. No.2,  Thailand

Unsupervised Ontology Population using Latent Semantic Analysis

Pattarachai Lalitrojwong

Theerayut Thongkrau

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

กรณีศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์ผ่านไอพีด้วยเลขหมายในหมวด 06 กับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

ศุภชัย คลังทอง
พรพิมล ฉายรัศมี

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การจำแนกท่าตีในวีดิทัศน์กีฬาเทนนิสแบบอัตโนมัติ

อาริต ธรรมโน

โกษิต เตชะบริกิติ
ธนารัตน์  ชลิดาพงศ์

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การยืดอายุของเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายโดยกระจายการใช้พลังงานอย่างเท่าเทียม

โชติพัชร์ ภรณวลัย

ศรายุทธ  ธเนศสกุลวัฒนา
Goutam  Chakraborty

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การรู้จำภาษามือไทยแบบต่อเนื่องโดยใช้แบบจาลองภาษาไบแกรม

นพพร โชติกกำธร

ศิรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การศึกษาระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหาร

พรฤดี เนติโสภากุล

นภัส สุขสม
มารุต บูรณรัช
เทพชัย ทรัพย์นิธิ

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การเผยแพร่เว็บเซอร์วิสบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถสืบค้นด้วยโปรแกรมเสิร์ชเอนจินทั่วไป

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

กาญจนี ลิ้มศรีสกุลวงศ์

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

การใช้สถิติในการสร้างตารางแจงข้อความสำหรับระบบแจงข้อความภาษาไทย

พรฤดี เนติโสภากุล

อรสา ขันเอียด
กนกอร ตระกูลทวีคูณ
เทพชัย ทรัพย์นิธิ

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

ระบบการกู้คืนกุญแจเข้ารหัสลับแบบหลายเอเจนต์อย่างง่ายและมั่นคง

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

กนกวรรณ กันยะมี

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(National Conference on Computer Information Technologies:CIT 2010)

13 – 16 มกราคม 2553,   จ.จันทบุรี

ระบบการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

กนกวรรณ กันยะมี

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

ระบบการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์อย่างง่ายและความน่าเชื่อถือสูง

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

กนกวรรณ กันยะมี

วารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในองค์กรภาครัฐที่จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาระบบ

จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

สมพร บุญศรีนุกุล

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

เทคนิคการประมวลผลภาพและการตรวจจับคุณลักษณะสำคัญเพื่อการวินิจฉัยความเสียหายบนจานฮาร์ดดิสก์

นพพร โชติกกำธร

อาคม ทิพย์มณี
ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ
นันทวัฒน์  สร้อยอัมพรกุล

วารสาร

วารสารวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Journal of Information Science and Technology)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553

แบบจำลองจราจรสำหรับระบบทางด่วนพิเศษศรีรัช ด่านเก็บเงินพระรามเก้า

ปานวิทย์ ธุวะนุติ

สุวิทย์  ภูมิฤทธิกุล

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

โครงสร้างคลาสสำหรับการออกรายงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานตรวจจับฝุ่นละอองในอุตสาหกรรมการการผลิตฮาร์ดดิสก์

พรฤดี เนติโสภากุล

อภัสรา วิโรจน์ยะกูล

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand

โครงสร้างคลาสสำหรับการออกรายงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานตรวจจับฝุ่นละอองในอุตสาหกรรมการการผลิตฮาร์ดดิสก์

พรฤดี เนติโสภากุล

อภัสรา วิโรจน์ยะกูล

การประชุมวิชาการ

The 3rd National Conference on Information Technology: "IT Innovation for Global Awareness" (NCIT 2010)

28-29 ตุลาคม 2553,   Bangkok, Thailand