• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02หลักสูตรเทคโนโลยีฝังตัว MMET

หลักการ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบฝังตัว โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ มีความต้องการ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบฝังตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนใน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบฝังตัว ให้กับผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ก็เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาด ที่เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตร MMET เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบฝังตัว ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน ETSS (Embedded Technology Skill Standard) เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

หลักสูตรอบรม

ภาคทฤษฏี (3 วิชา รวม 108 ชม.)

วิชา Embedded System Basics

 • Introduction to Embedded Systems
 • Embedded Hardware Components
 • Embedded Software Components
 • Real-Time System Basics
 • Basic control theory
 • ES Development and Management Overview

วิชา Embedded System Interface

 • ADC/DAC
 • Sensors
 • Time-Based Measurements
 • Output Control Methods
 • Actuators
 • Electromagnetic Interfaces
 • High Precision Applications
 • Standard Interfaces
 • Analog Toolboxs

วิชา Embedded System Developments and Management

 • ES Development process
 • ES Project Management

ภาคปฏิบัติ (1 วิชา รวม 36 ชม.)

วิชา Embedded System Development Tools and Workshop

 • ES Development Tool
 • ES Programming Skill
 • ES Development and Management Project

วิทยากร

คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
 2. บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงาน ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2551 ในวันเสาร์ และ/หรือ อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 144 ชั่วโมง ที่ศูนย์การศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

ตารางอบรม

ครั้งที่ วันที่ เนื้อหา
1 ส.19 ม.ค.51 Embedded System Basice ,  Embedded System Interface
2 อา.20 ม.ค.51 Embedded System Developments and Management , Embedded System Basice
3 ส.26 ม.ค.51 Embedded System Interface ,  Embedded System Developments and Management
4 อา.27 ม.ค.51 Embedded System Basice ,  ES Development Tools and Workshop
5 ส.2 ก.พ.51 Embedded System Interface ,  Embedded System Developments and Management
6 อา.3 ก.พ.51 Embedded System Basice ,  Embedded System Interface
7 ส.16 ก.พ.51 Embedded System Developments and Management  ,  Embedded System Basice
8 อา.17 ก.พ.51 Embedded System Interface  ,  ES Development Tools and Workshop
9 ส.23 ก.พ.51 Embedded System Developments and Management  , ES Development Tools and Workshop  
10 อา.24 ก.พ.51 Embedded System Basice ,  Embedded System Interface  
11 ส.1 มี.ค.51 Embedded System Developments and Management   ,  Embedded System Basice  
12 อา. 2 มี.ค.51 Embedded System Interface ,  Embedded System Developments and Management  
13 ส. 15  มี.ค.51 Embedded System Basice ,  Embedded System Interface  
14 อา. 16 มี.ค.51 Embedded System Developments and Management  , ES Development Tools and Workshop  
15 ส. 22 มี.ค.51 Embedded System Basice  ,  ES Development Tools and Workshop  
16 อา. 23 มี.ค.51 Embedded System Interface  ,  Embedded System Developments and Management  
17 ส. 5 เม.ย.51 Embedded System Basice  ,  ES Development Tools and Workshop  
18 อา. 6 เม.ย.51 Embedded System Interface ,  ES Development Tools and Workshop  
19 ส. 19 เม.ย.51 Embedded System Developments and Management ,  Embedded System Basice  
20 อา. 20 เม.ย.51 Embedded System Interface  ,  Embedded System Developments and Management  
21 ส. 26 เม.ย.51 Embedded System Basice  ,  Embedded System Interface  
22 อา. 27 เม.ย.51 Embedded System Developments and Management  ,  ES Development Tools and Workshop  

การรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม  22,900 บาท ต่อ 1 คน

( รวมค่าเอกสารภาคปฏิบัติ ดูงาน อาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม )

หลักฐานในการสมัคร

-  สำเนาบัตรประชาชน

-  สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการผ่านงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีการสมัครและชำระเงิน

1. สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ณ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.)

2. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร  เลขที่บัญชี  088-2-246563  ชื่อบัญชี  " โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. " และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail

***   การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต้ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ***

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ต้องการของยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 โดยคณะฯจะคินค่าลงทะเบียนให้  70 % หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะได้สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th