• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02หลักสูตรจาวา MMJT

หลักการ

หลักสูตร Mini Master of Java Technology เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีจาวา และมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริงในองค์กรขนาดใหญ่ได้  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในบริษัททางด้านซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานไอทีชั้นนำของประเทศพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมประสบการณ์จริงอีกทางหนึ่งด้วย

หลักสูตรอบรม

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นวิชาได้ทั้งสิ้น 4 วิชาดังนี้

วิชาที่ 1 Java101:Intermediate JAVA Programming Language

 • Basic of Java Programming Language
 • Syntax and Expression
 • Control Structures
 • Class Design
 • Building Graphical User Interface
 • Event Handling
 • Arrays and Collection
 • Exception Handling
 • Java Applet
 • Input/Output Classes
 • Threads

วิชาที่ 2 Java201: Java Web Programming for Web 2.0

 • Servlet Basics
 • Cookie, Session Tracking, Servlet Filter, Servlet Listener
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Java Server Pages (JSP)
 • EL, JSTL and Custom Tags
 • Struts and JSF Framework
 • Web 2.0 & AJAX

วิชาที่ 3 Java301: EJB 3.0 and Google App Engines Programming

 • EJB 3.0 Overview
 • Session Beans
 • Java Persistent API
 • JMS and Message Driven Beans
 • EJB Security & Transaction
 • Introduction to Google App Engine
 • Datastore in Google App Engines using JPA
 • Google Web Toolkit Framework

วิชาที่ 4 Java401: Java Web Services, Service-Oriented Architecture & Basic Android

 • Web Services Overview
 • SOAP/REST, WSDL and UDDI
 • Web Services support over Java EE
 • JAXP, JAXB, JAX-RPC, JAX-WS and JAX-RS
 • Web Services security
 • Introduction to SOA
 • Business Process using BPEL
 • Web Services Programming on Social Network; Twiiter & Facebook
 • Introduction to Android
 • Building Android Application calling Web Services

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจาวา และต้องมี ความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี  

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ระหว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึง  23  กันยายน 2555  รวมทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์การศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร

ตารางการอบรม

ครี้งที่ วันที่ หลักสูตร เนื้อหา
1 12 พ.ค. 55 Java 101 Intermediate JAVA  Programming  Language
2 13 พ.ค. 55
3 19 พ.ค. 55
4 26 พ.ค. 55
5 27 พ.ค. 55
6 09 มิ.ย. 55 Java 201 Java Web Programming for Web 2.0
7 10 มิ.ย. 55
8 16 มิ.ย.55
9 23 มิ.ย. 55
10 24 มิ.ย. 55
11 07 ก.ค. 55 Java 301 EJB 3.0 and Google App Engines Progrramming
12 08 ก.ค. 55
13 14 ก.ค. 55
14 21 ก.ค. 55
15 22 ก.ค. 55
16 18 ส.ค. 55 Java 401 Java Web Services, Service-Oriented Architecture & Basic Android
17 19 ส.ค. 55
18 25 ส.ค. 55
19 01 ก.ย. 55
20 02 ก.ย. 55
21 23 ก.ย. 55   สอบประมวลผลความรู้
  ต.ค. 55   คณะไอที ร่วมกับ Software Park จัดศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน ITชั้นนำในประเทศ

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้  -  30 เมษายน  2555

ค่าลงทะเบียนอบรม

  อัตราค่าลงทะเบียน  
ผู้สมัคร  ชำระภายในวันที่  20  เมษายน  2555 ชำระหลังวันที่  20  เมษายน   2555
บุคคลทั่วไป 34,000 บาท/คน (ราคาสุทธิ รวม Vat แล้ว)  36,000 บาท/คน  (ราคาสุทธิ รวม Vat แล้ว) 

** ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดทั้งหลักสูตร **

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 1. สมัครและชำระเงินสดด้วยตนเอง ณ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) ดาวน์โหลด ใบสมัคร
   
 2. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และโอนเงินค่าลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร เลขที่ บัญชี 088-2-246563 ชื่อบัญชี “โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.” และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail

***การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ต้องการขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขภายในวันที่ 30  เมษายน  2555  โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th