ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4976
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

กำลังลาศึกษาต่อ PhD.School of Information and Telecommunication Engineering, Tokai University, Japan

M.Sc. (Computer Science) Thammasat University, Bangkok, Thailand

B.Sc. (Computer Science) Silpakorn University, Bangkok, Thailand

Certificate: 

Sun Certified Programmer for the JAVA

Rational Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Rational Requirement Management with Use Case

งานวิจัย: 

Human Interface

Knowledge and Software Engineering

Object Oriented Technology

งานสอน: 
ระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented System)
วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)
การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise Software Development)
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Program Development 2 (JAVA))
รูป: 
Order: 
5