รศ.ดร. อาริต ธรรมโน

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4964
ประสบการณ์บริหาร: 

ดำรงตำแหน่ง   รองคณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระหว่าง พ.ศ.  2543-2546

ประวัติการศึกษา: 

Ph.D. (Engineering Management) University of Missouri, Rolla, Missouri, USA.
M.Eng. (Electrical Engineering) University of Missouri, Columbia, Missouri, USA.
B.Eng. (Control Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

Certificate: 

งานวิจัย: 

Artificial Neural Network & Applications
Fuzzy Logic System
Evolutionary Algorithm
Data Mining
Control Systems
Forecasting
Process and System Modeling
Person Identification
Machine Learning
Artificial Intelligence
Pattern Recognition

งานสอน: 
Business Systems and Information Management
Computational Intellignce for classification
Project Management
Artificial Intelligence
Industrial Operations
รูป: 
Order: 
2