ดร. นล เปรมัษเฐียร

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4961
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D (Computer Engineering) University of Louisiana at Lafayette, USA.
M.S. (Computer Engineering) University of Southern California, USA.
B.Eng (Computer Engineering) Chulalongkorn University,Bangkok, Thailand.
Certificate: 

งานวิจัย: 

งานสอน: 
Computer Program Development 2
Artificial Intelligence
รูป: 
Order: 
11