ผศ.ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ

อีเมล: 
ประสบการณ์บริหาร: 

- ผู้ช่วยคณบดี  15 พฤศจิกายน 2553 - 19 พฤศจิกายน 2554
- รองคณบดี  20 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา: 

D.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

M.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

B.Eng. (Telecommunication Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
 

งานวิจัย: 

- Internet of Things
- Communication networks
- Computer networks
- Signal processing
- Queueing Theory 

หนังสือ
ปานวิทย์ ธุวะนุติ,  ทฤษฎีแถวคอย  , พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2559 , ISBN  978-616-423-509-0

งานสอน: 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
- Microprocessor ( Arduino and Internet of Things)
- Computer Programming ( C Language) 
- Practical Computer Network
- Mathematic for daily Life
- Mathematic for Information Technology
- Computer Networking for Enterprise and ISP
- Information Technology Fundamental
- Selected Topics in Networks and Systems : Queueing Theory and its applications
- Selected Topics in Networks and Systems : Internet of Things


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
- Electronic Communication 

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
- Statiscal Programming ( โปรแกรม R) 

งานบริการวิชาการ
- วิทยากรบรรยาย  โครงการอบรม "การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things"  
  ตามงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560    รายละเอียด
- วิทยากรบรรบาย โครงการอบรม "Microcontroller Arduino Platform"   
- วิทยากรบรรยาย โครงการอบรม " หลักสูตรระบบเครือข่าย CNAP "

รูป: 
Order: 
13