• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/wwwit/domains/www1.it.kmitl.ac.th/public_html/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
Icon 02โควตาเรียนดี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับนักศึกษาแบบโควตานักเรียนเรียนดี

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------

          ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควรให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แบบโควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑    กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

๑.๒    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย

๑.๓    โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน ๓ คน (ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา)

๑.๔    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และหมวดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

๑.๕    มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖    มีสัญชาติไทยและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๗    มีความประพฤติดี ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑.๘    มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ     หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา

                แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม

๒.  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

๒.๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับจำนวนประมาณ  ๑๐  คน

๒.๒  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รับจำนวนประมาณ  ๓  คน

      ทั้งนี้จำนวนการรับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม

 

๓. การสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ การสมัคร

      ให้โรงเรียนทั่วประเทศเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมใบสมัครและหลักฐานไปที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการหมดเขตส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

๓.๒ ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

๓.๒.๑  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ๑ รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓x ๔ ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

    ๓.๒.๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.๑) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น

          มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งออกให้โดยสถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน

    ๓.๒.๓  เอกสารรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านตามรายการ ๑.๒ และ ๑.๓

    ๓.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรอง

         สำเนาถูกต้อง)

    ๓.๒.๕  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรอง

                   สำเนาถูกต้อง)

    ๓.๒.๖  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนาม

          รับรองสำเนาถูกต้อง)

    ๓.๒.๗  สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

    ๓.๒.๘  หนังสือรับรองลำดับของเปอร์เซ็นไทล์ที่ได้ ซึ่งออกให้โดยโรงเรียน 

๔. การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากผลการสอบสัมภาษณ์ ผลการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี) และ คะแนน GAT และ PAT1 (ถ้ามี) และมีการทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญาในวันสัมภาษณ์

๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในวันที่    ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่งานบริการการศึกษาและที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๒ การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการรับในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์

๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่งานบริการการศึกษาและที่เว็บไซต์คณะฯ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐-๒๗๒๓-๔๙๔๒-๓ หรือ www.reg.kmitl.ac.th

หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 

๔.๔ รายงานตัวและชำระเงิน

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทาง www.reg.kmitl.ac.th

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

๕. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

๕.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาและต้องสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอื่นให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

๕.๒ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลาที่กำหนด    ถือว่าสละสิทธิ์

๕.๓ ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

      ลาดกระบังแล้ว สถาบันฯ จะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์จากระบบ        กลาง (Admissions)

๕.๔ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้า ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

๖. ทุนการศึกษา

๖.๑ คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

     เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม GAT และ PAT1 สูงสุด 3 อันดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของทุกประเภทการรับเข้าแบบรับตรงและโควตา จำนวน 3 ทุน (ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารคะแนน GAT และ PAT1 ของการสอบครั้งที่ 1/2560  โดยคิดตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก GAT 40% และ PAT1 60% ซึ่งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการก่อนและคณะจะคืนเงินภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

๖.๒ เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (๔ ปี) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๒.๑   ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (GPS) ของปีการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ จึงได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ ๒ หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

๖.๒.๒   ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

๖.๒.๓   ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ Fตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

๖.๒.๔   ในระหว่างรับทุนการศึกษาของคณะ ผู้รับทุนต้องมีภาระงานเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่คณะกำหนด หรือ งานอื่นๆ ที่คณะมอบหมาย

๗.  อัตราค่าเล่าเรียน

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย          และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐  บาท

๒. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐  บาท

 

 

ดาวโหลดใบสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ